Wat is de rol van SodM bij de alternatievenweging voor waterinjectie in Twente door de NAM?

In de huidige vergunning is vastgelegd dat de NAM de verwerkingsmethode van het productiewater periodiek moet evalueren. In deze evaluatie worden allerlei verschillende methodes, van het zuiveren van het productiewater tot ondergrondse injectie, naast elkaar gelegd en beoordeeld volgens een vastgestelde afwegingssystematiek. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet als toezichthouder toe op zowel het proces, als de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken. Om dit te kunnen doen, zal SodM op verschillende momenten in het proces de gang van zaken en (tussen)resultaten beoordelen. Aan de hand van de evaluatie zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) overwegen of een besluit tot aanpassing van de huidige verwerkingsmethode nodig is.