Wet openbaarheid van bestuur

SodM vindt het van groot belang te voldoen aan het recht van de burger op informatie van de overheid. Deze informatieplicht is vastgelegd in diverse wetten, waarvan de Grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de belangrijkste zijn. Een overzicht van de door SodM behandelde Wob-verzoeken vindt u onder het tabblad 'documenten'.

Wat is de Wet openbaarheid van bestuur?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van iedereen op informatie door de overheid. De Wob zorgt er mede voor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en de overheidsbesluitvorming; de Wob bevordert als zodanig de betrokkenheid van de burger bij de democratie. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet openbaar mag of hoeft te worden gemaakt.

Wat is een Wob-verzoek?

Overheidsinstellingen zoals SodM geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via onze website, via persberichten of informatiebijeenkomsten. Als u, naast de publicaties op onze website of vanuit de media, meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een gericht verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Hoe dien ik een Wob-verzoek in?

U kunt uw WOB-verzoek direct aan SodM richten. De Wob kent ook een doorzendplicht. Als u ons via het Wob-verzoek vraagt om informatie die wij niet hebben maar waarvan wij weten dat een ander bestuursorgaan erover beschikt, wordt het verzoek naar dat andere bestuursorgaan doorgestuurd.

Aan welke voorwaarden moet  een Wob-verzoek voldoen?

U mag uw Wob-verzoek in elke vorm doen, dus even goed via de mail, schriftelijk als mondeling.  Uw Wob verzoek moet wel voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd. Ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob. Uw verzoek moet gaan om informatie die een bestuurlijke aangelegenheid betreft en waar SodM over beschikt. Als de informatie aan u wordt toegezonden, wordt die informatie tegelijkertijd voor iedereen publiek toegankelijk gemaakt via sodm.nl.

Kan een Wob-verzoek worden afgewezen?

Ja, dat kan, geheel of gedeeltelijk. Bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens, of persoonlijke beleidsopvattingen uit een intern beraad. Ook wordt gekeken of het belang van openbaarmaking opweegt tegen bepaalde andere belangen, zoals de betrekkingen van Nederland met andere landen, de inspectie, controle en toezicht, of de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Deze belangenafweging kan alleen achterwege blijven als uw verzoek betrekking heeft op milieu-informatie. De weigeringsgronden staan in de artikelen 10 en 11 van de Wob.

Hoe lang duurt het voordat je antwoord krijgt op een WOB-verzoek?

SodM is wettelijk verplicht uiterlijk binnen 4 weken over het verzoek te beslissen. Betreft uw verzoek milieu-informatie, dan is de termijn 2 weken. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden, mits schriftelijk gemotiveerd en voordat de eerste 4 weken zijn verstreken. Soms bevat een Wob-verzoek zo veel informatie dat ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen. In dat geval worden er verdere afspraken met u gemaakt over de afhandeling van het verzoek.

Zijn er kosten verbonden aan een Wob-verzoek?

Bij SodM worden voor de behandeling van Wob-verzoeken geen kosten in rekening gebracht.

Kan ik bezwaar maken tegen een weigering om op een Wob-verzoek informatie te verstrekken?

Ja, u kunt in zo’n geval binnen zes weken na de dag waarop het Wob-besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de Minister van EZK. Onderaan het Wob-besluit staat een clausule met daarin informatie over o.a. de adressering.