Winningsplannen

Om energie of zout te kunnen winnen uit de ondergrond, moet een onderneming een goedgekeurd winningsplan hebben. Om te kunnen instemmen met een winningsplan vraagt de Minister advies aan een aantal adviseurs, waaronder SodM. SodM toetst het winningsplan op de volgende onderdelen:

  • Bevat het winningsplan een goede analyse van de effecten op bodembeweging en de seismische risico’s? Zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving goed in beeld gebracht?

  • Stelt de onderneming beheersmaatregelen voor die passend zijn bij de te verwachten effecten op de omgeving?

  • Zijn de nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk beperkt, gezien de huidige stand van kennis en techniek? Het betreft hier voornamelijk:

  1. Het  mee-produceren van stoffen uit de ondergrond;

  2. Het afblazen of affakkelden van delfstoffen;

  3. Het in de ondergrond achterlaten van hulpstoffen.

SodM onderbouwt haar advies met behulp van onafhankelijke expertise. SodM heeft TNO-AGE ingehuurd om technische berekeningen en voorspellingen in het winningsplan te beoordelen. Als bijlage van dit advies vindt u het betreffende TNO rapport. Advisering over andere nadelige gevolgen voor het milieu doet SodM in het kader van de aanvraag MER omgevingsvergunning milieu, wet natuurbescherming en watervergunning.

Adviezen vanaf 1 januari 2017 worden hier gepubliceerd.