SodM zoekt inspecteur voor contacten met decentrale en rijksoverheden

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning en het duurzaam benutten van de diepe ondergrond. Dit doet SodM door onafhankelijk advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, alsmede gasnetbeheer, aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

SodM houdt toezicht vanuit een technisch perspectief, en heeft daarbij nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke belangen. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet. Ook voert SodM taken uit op het gebied van Arbo- en Milieuwetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht.

Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren.

In zijn rol als toezichthouder op de veiligheid moet SodM de effecten van aardbevingen en bodemdalingen beoordelen. Dit gaat zowel over de bovengrondse persoonlijke veiligheid alsmede over schade aan woningen en industrie. Om deze taak als toezichthouder goed te kunnen vervullen zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Onze organisatie omvat ongeveer 80 medewerkers en groeit op termijn door naar 100 medewerkers. Wij zoeken versterking voor het team ondergrond met aantoonbare ervaring op het gebied van contacten met decentrale en rijksoverheden.

Het team ondergrond is een team van specialisten in diverse disciplines, o.a. geomechanica, seismologie, geodesie, mijnbouwkunde, geologie en reservoir engineering. Deze afdeling adviseert EZK enerzijds t.b.v. de vergunningverlening van opsporings- en winningsvergunningen voor delfstoffen en aardwarmte en anderzijds over de winningsplannen en opslagplannen. Ook houdt zij toezicht bijvoorbeeld in het aardbevingsdossier Groningen waar SodM o.a. toezicht houdt op het tempo, omvang en effectiviteit van de versterkingsoperatie alsmede een veilig winningsniveau. Het betreft een zeer complex technisch en politiek-bestuurlijk werkterrein.

Wat ga je doen?

 • Je ondersteunt bij het toezicht houden op het tempo en de omvang van de versterkingsoperatie in Groningen door middel van nauw overleg met de decentrale overheden en NCG in de regio. Op basis hiervan stel je dossiers op die inzicht geven in wat er speelt per gemeente.
 • Je ondersteunt en werkt aan de advisering op vergunningsaanvragen en winningsplannen door contacten te onderhouden met betrokken provincies, gemeentes en waterschappen en stelt op basis hiervan dossiers op die inzicht geven in de lokale issues. Dergelijke dossiers worden gebruikt bij de voorbereiding van SodM adviezen aan de minister en voorbereiding van overleggen met burgers, ambtenaren en of bestuurders.
 • Je helpt mee aan het geven van voorlichting aan ambtenaren van decentrale overheden
 • Je ondersteunt sectorleiders en de coördinator bestuurszaken bij het beïnvloeden van beleid en uitvoerings- en handhavingstoetsen voor nieuwe wetgeving door de juiste kennis en expertise binnen de afdeling ondergrond te verzamelen.
 • Je werkt nauw samen met de (technische) inspecteurs in de afdaling en sectorleiders

Wie zoeken we?

 • Je hebt ervaring met het onderhouden van contacten met decentrale overheden en hebt een goed gevoel voor verhoudingen en omgevingssensitiviteit.
 • Je hebt naast bovengenoemde competenties interesse om je te verdiepen in het toezichtveld van SodM en de kennis op te doen over de diepe ondergrond.
 • Je draagt bij aan het betrekken van de lokale issues in de advisering die SodM doet
 • Je draagt bij aan de rolvastheid van de afdeling door vooraf te adviseren over hoofdboodschappen en de technische inspecteurs bij te staan tijdens externe optredens namens SodM in de regio.
 • Je draagt bij aan het politiek-bestuurlijk bewustzijn van de inspecteurs in de afdeling ondergrond en de doorwerking daarvan in het inspecteren en adviseren.
 • Je hebt ervaring met zowel de praktische kanten als theoretische kanten van toezichthouden.
 • Je affiniteit met technische vraagstukken
 • Je wilt je in uitdagende dossiers inzetten voor het maatschappelijk belang.
 • Je bent stressbestendig, goed in staat te verbinden en brengt flexibiliteit mee om in je in dynamische dossiers staande te houden.

Dit bieden wij

Bij SodM werk je aan complexe maatschappelijke vraagstukken die volop in de aandacht staan van burgers, media en de politiek.

Naast de inhoudelijke uitdaging kun je rekenen op:

Arbeidsvoorwaarden conform de cao van het Rijk.

Werkplek

SodM en ook jouw werkplek bevindt zich aan de Henri Faasdreef 312 in Den Haag

Solliciteren en contact

Wil je liever eerst meer weten over deze baan en het team? Bel of mail dan met Wouter van der Zee, hoofd Afdeling Ondergrond. Telefoon 06 55493843, email W.E.vanderZee@minez.nl

Als je eerst nog wil kijken of het werk en de omgeving iets voor je is, kunnen we ook in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

Je curriculum vitae met een motivatiebrief ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. Je kunt reageren tot 24 januari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct online.