Milieuambitie SodM ordent en prioriteert milieutaken

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) investeert in het vergroten van haar deskundigheid en capaciteit op het onderwerp Milieu. De Milieuambitie die SodM vandaag publiceert, is daarvoor het kompas.

De aandacht voor milieu is in ontwikkeling, zowel in Nederland als in de EU. Ontwikkelingen in de maatschappij, groeiende kennis over het onderwerp en de energietransitie vragen om meer aandacht voor milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond. Het milieutoezicht en milieuadvies van SodM is in de afgelopen decennia onvoldoende meegegroeid met de wettelijke verplichtingen en de aandacht die voor milieu vereist is. Cases zoals dieselgebruik bij zoutcavernes en geluid bij geothermieboringen bevestigen dit. Boukje van der Lecq van SodM: “De Milieuambitie van SodM is stevig want we hebben een inhaalslag te maken die vermoedelijk ettelijke jaren gaat vergen. Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen niet stil, bijvoorbeeld in de energietransitie en in de EU green deal.”

Onderzoek RIVM

De strategievorming voor het onderwerp milieu bij SodM startte in 2018 met een onderzoek door het RIVM naar de milieurisico’s van de sectoren waar SodM toezicht op houdt. Dit onderzoek beschrijft per milieuaspect en per sector waar kennislacunes zitten die aandacht van SodM nodig hebben. De vandaag gepubliceerde Milieuambitie ordent en prioriteert het proces voor het SodM-breed inrichten van milieuadvies, milieutoezicht, het laten uitvoeren van milieuonderzoek en vergroten van de expertise voor milieubeleid.

Uitvoering milieutaken versterken

In 2021 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat besloten om SodM extra middelen te geven om haar wettelijke taken op het terrein milieutoezicht en -advisering adequaat uit te kunnen gaan voeren. SodM is een programma gestart om de milieutaken te versterken. Dit programma zal naar verwachting een aantal jaar noodzakelijk zijn en richt zich op een aantal onderwerpen. Ten eerste gaat SodM in samenwerking met het bevoegde gezag de lopende vergunningen opnieuw beoordelen op grond van de geldende milieuverplichtingen (Inhaalprogramma milieuvergunningen mijnbouwbedrijven). Ten tweede werkt SodM aan het verstevigen van haar milieuadvisering bij vergunningverlening. Ten derde intensiveert SodM haar milieutoezicht. Om een goede uitvoering van dit programma mogelijk te maken versterkt SodM het internationale netwerk en maakt zij afspraken met de andere inspecties. Ook werkt SodM nu aan het vergroten van de eigen milieukennis door het opleiden van eigen en de inhuur van nieuwe medewerkers. SodM zal periodiek verantwoording afleggen omtrent de voortgang van het milieuprogramma.

Inhaalprogramma milieuvergunningen

Het inhaalprogramma is in 2021 gestart met het inventariseren en controleren van de vergunningen van mijnbouwactiviteiten onshore en offshore. Deze overzichten zijn niet zo actueel als wenselijk is; dat geldt ook voor de Wabo- en Omgevingsvergunningen voor deze locaties en installaties. Waar nodig worden de vergunningen geactualiseerd. Na opleveringscontroles door toezichthouders van SodM en externe experts zal SodM in de laatste fase borgen dat de opgedane kennis wordt vastgelegd, inclusief de organisatie van het permanent actualiseren van deze kennis.

Toezichthouder milieu

SodM is de toezichthouder op verschillende Nederlandse en Europese milieuwetten, -regelingen en -verordeningen. Bijvoorbeeld de Mijnbouwwet, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, de REACH Verordening en het OSPAR-verdrag.