Advies vergunningen Porthos Transport en opslag van CO₂

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd over een aantal vergunningen voor Porthos.

Dit project omvat de aanleg van infrastructuur en het transport en opslag van CO2 uit het Rotterdamse havengebied naar gasvelden onder de Noordzee. Het doel is om in lege gasvelden CO2 op te slaan die afkomstig is van de Rotterdamse industrie. De vergunningen zijn aangevraagd door TAQA Offshore B.V. en N.V. Nederlandse Gasunie. De aanvrager heeft nog meer vergunningen nodig. Advisering daarop volgt zodra de aanvragen daarvoor binnen zijn.

Wijziging opslagvergunning gasveld P18-4

SodM heeft gekeken naar een wijziging van de huidige opslagvergunning. Het betreft de aanvangsdatum en de periode van injectie. Voor wat betreft de wijzigingen van de opslagvergunning heeft SodM geen bezwaar. Wel geeft SodM de minister een aantal overwegingen mee, onder meer over de wenselijkheid van een inhoudelijke herbeoordeling van de vergunning.

Veranderingsvergunning mijnbouwinstallatie P18-A

SodM heeft gekeken naar onder meer luchtkwaliteitsnormen, opslag van chemicaliën en externe veiligheid. SodM is van oordeel dat de minister de gevraagde omgevingsvergunning kan verlenen als een aantal overwegingen en voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Oprichtingsvergunning compressorstation Maasvlakte

SodM adviseert de minister positief te besluiten op de aanvraag voor de inrichting van een compressorstation op de Maasvlakte en daarbij een aantal bijlagen en aanvullingen op het gebied van onder meer Afvalstoffen, Bodem en Geluid toe te voegen aan het besluit. 

Vergunning aanleg pijpleiding

SodM adviseert de minister onder voorwaarden in te stemmen met de aanvraag voor de aanleg van een CO2-leiding. De voorwaarden betreffen onder meer meldingen over de werkzaamheden aan het bevoegd gezag en het gebruikte materiaal van en de gronddekking op de pijpleiding.

Een overzicht van de aanvragen, de verschillende adviezen daarop en ontwerpbesluiten staan op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/overige-projecten/porthos/fase-1

De adviezen van de betreffende overheden en bestuursorganen zoals die van SodM, zijn als bijlage in het ontwerpbesluit opgenomen.

De ontwerpbesluiten voor Porthos liggen van 25 september tot en met 5 november 2020 ter inzage. In deze periode kunt u via bovenstaande website zienswijzen indienen.