Privacy

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. En om u daar goed over te informeren. Op deze pagina leest u wat wij doen om uw gegevens te beschermen. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres.  

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Denk aan het onderzoeken van meldingen over incidenten en ongevallen in de mijnbouw of energiewinning, het verstrekken van vergunningen en ontheffingen, het beantwoorden van vragen van burgers of behandelen van Woo-verzoeken.

Hoe lang verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Met verwerkingen bedoelen we: opslaan, bewaren of verspreiden. Daarbij houden we ook rekening met wat er in de Archiefwet staat. Deze termijn kan per doel verschillen. Zo bewaren wij persoonsgegevens in het kader van een vergunning tot 5 jaar na het aflopen van de vergunning, terwijl wij gegevens in het kader van het beantwoorden van burgervragen niet langer bewaren dan 5 jaar na ontvangst van de vraag. 

Register met alle verwerkingen door SodM

Wij houden een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dat register is openbaar en in te zien via rijksoverheid.nl. Het bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens worden verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan, hoe lang deze gegevens worden bewaard en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Delen wij uw gegevens met derden?

De uitvoering van onze wettelijke taken kan ertoe leiden dat we gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met derden. Bijvoorbeeld met andere (Europese) toezichthouders, het Openbaar Ministerie of gerechtelijke instanties. Dit doen we alleen als dat noodzakelijk is en volgens de wet mag.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

SodM volgt de strenge beveiligingsnormen van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de veiligheidsnormen van de Rijksoverheid

Sociale media en uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van Twitter en LinkedIN voor onze dienstverlening. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij publiceren alleen persoonsgegevens via sociale media als dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld een contactpersoon voor vacatures. Dit doen wij alleen met de uitdrukkelijke toestemming van deze persoon. 

Hebt u een vraag over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Wilt u nog nadere uitleg? Neem dan contact op met onze privacy coördinator. Dit kan via de e-mail: info@sodm.nl telefonisch via 070-379 8400 of door een brief te sturen naar: Postbus 24037, 2490 AA Den Haag.

Meer weten?

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op  de website van de Autoriteit Persoonsgegevens