Privacy

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Het doel van de AVG en de Wpg is om de privacy van burgers te beschermen. Om dit goed te doen, heeft SodM een privacybeleid opgesteld. Dit privacy statement is een samenvatting van dat beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonlijke informatie zijn gegevens die iets over u zeggen of met u te maken hebben. U deelt deze informatie met SodM wanneer u contact opneemt. Het verwerken van persoonlijke gegevens is ook nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Denk hierbij aan het onderzoeken van meldingen over incidenten en ongevallen in de mijnbouw of energiewinning, het verstrekken van vergunningen en ontheffingen, het beantwoorden van vragen van burgers of het behandelen van Wob-verzoeken. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt vanwege strafrechtelijke handhaving, worden deze 'politiegegevens' genoemd, en is de Wpg (Wet politiegegevens) van toepassing.

Bewaartermijnen

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor waarvoor we ze gebruiken. Met 'gebruiken' bedoelen we: opslaan, bewaren of delen. We kijken daarbij ook naar de regels in de Archiefwet en de Wpg. Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van het doel. Bijvoorbeeld, gegevens in verband met een vergunning bewaren we tot 5 jaar na het verlopen van de vergunning. Gegevens van sollicitanten bewaren we niet langer dan 4 weken na het beëindigen van het sollicitatietraject tenzij u zelf toestemming geeft om uw gegevens 1 jaar in ons bestand te houden. Na deze periode nemen we opnieuw contact met u op voor toestemming, of worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Verwerkingenregister

SodM houdt een overzicht bij van alle manieren waarop het persoonsgegevens verwerkt. In dit overzicht staat kort beschreven welke soorten gegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld, wat er met de gegevens gebeurt en wie verantwoordelijk is voor de verwerking.

Delen wij uw gegevens met derden?

Voor het uitvoeren van onze wettelijke taken is het soms nodig dat we gegevens delen met andere partijen, waaronder persoonsgegevens. Dit kan onder andere gebeuren met andere (Europese) toezichthouders, het Openbaar Ministerie, of gerechtelijke instanties. We doen dit alleen als het noodzakelijk is en in overeenstemming is met de wet.

Sociale media en uw persoonsgegevens

SodM gebruikt internet voor sommige van haar diensten. Als u persoonlijke gegevens achterlaat op onze website, laten wij u dat weten. Voor communicatie gebruikt SodM ook sociale media, zoals X en LinkedIn.

SodM plaatst vacatures op verschillende platforms. U kunt direct bij SodM reageren. Als u ervoor kiest om via een externe website te reageren, raden wij u aan de privacyvoorwaarden van die website goed door te nemen. SodM is niet verantwoordelijk voor de juistheid en links van externe websites.

SodM beschermt uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren en in bepaalde situaties uw gegevens te laten verwijderen, ze over te dragen, of de verwerking ervan te beperken. Verder heeft u de mogelijkheid om toestemming voor het verwerken van uw gegevens te herroepen of om bezwaar te maken in geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Mocht SodM beslissingen maken op basis van geautomatiseerde processen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Voor nader uitleg en/of om gebruik te maken van uw rechten, neem dan contact op met onze Chief Privacy Officer. Dit kan via e-mail: privacy@sodm.nl of door een brief te sturen naar: Postbus 24037, 2490 AA Den Haag t.a.v. Chief Privacy Officer.

Heeft u een klacht?

Als u denkt dat uw persoonsgegevens niet volgens de AVG of de Wpg worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie