Advies SodM winningsplan aardwarmte Heemskerk (Ce-Ren Beheer B.V.)

SodM concludeert dat de winning voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid voor mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden en maatregelen.  

SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning bij Heemskerk op 21 november 2019 beoordeeld

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. De operator Ce-Ren Beheer B.V. (hierna: Ce-Ren) heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij de Cieweg in Heemskerk (Noord-Holland) in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoirintegriteit en gebruik van hulpstoffen).

SodM heeft op 21 november 2019 de minister van EZK geadviseerd in te stemmen met het winningsplan als aan een aantal extra voorwaarden en beheersmaatregelen is voldaan.

Extra voorwaarden en beheersmaatregelen

Ce-Ren schat het seismisch risico laag in. SodM schat het seismisch risico iets hoger in en wil dat er nader onderzoek gedaan wordt naar het lokale seismische risico. Ook wil SodM dat de operator een seismiciteit respons protocol opzet. Ce-Ren is hier inmiddels mee bezig.

SodM stelt een aantal voorwaarden voor om de reservoirintegriteit te borgen: SodM adviseert om de waardes voor injectiedruk, injectietemperatuur en debiet vast te leggen in het instemmingsbesluit.

SodM stelt dat de putintegriteit door de operator geborgd moet worden met een Well Integrity Management Plan (WIMS). Ce-Ren heeft dit inmiddels ingevoerd.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit Heemskerk op 14 januari 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.