Advies SodM aan EZK en BZK over de typologieaanpak voor versterking in Groningen

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TNO de typologieaanpak ontwikkeld voor de versterking van onveilige huizen in Groningen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de aanpak bekeken en hierover een advies geschreven voor de verantwoordelijke ministeries EZK en BZK. 

Hoe werkt de typologieaanpak?

Deze typologieaanpak is een belangrijke versnellingsmaatregel voor de versterkingsopgave. Per typologie wordt een zogenaamde ‘vlekkenkaart’ opgesteld op grond van het berekende seismisch risico. Gebouwen van deze typologie die buiten het gebied van de vlek vallen, voldoen aan de veiligheidsnorm. Gebouwen die daarbinnen vallen, moeten worden versterkt. Gebouwen die op grond van hun opname niet kunnen worden toebedeeld aan een typologie, bijvoorbeeld vanwege structurele schade, worden doorberekend met de NPR 9998. De invoering van de typologieaanpak maakt het mogelijk om efficiënter en sneller te beoordelen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm dan individuele beoordelingen met de NPR 9998.

SodM onderschrijft het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft de typologieaanpak beoordeeld en een advies hieromtrent uitgebracht. SodM onderschrijft het advies van het ACVG om nu voortvarend met het gevalideerde deel van de typologieaanpak te gaan werken. SodM heeft op grond van haar analyses en begrip van de typologieaanpak ook een aantal observaties gedaan met betrekking tot het gebruik van de zogenaamde publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) in de typologieaanpak. De SDRA is de keten van modellen die in opdracht van EZK door TNO is gebouwd. SodM heeft geconstateerd dat in enkele gevallen de resultaten van het model een additionele controle vergen omdat het risico tussen twee naastgelegen gebouwen van dezelfde typologie incidenteel sterk kan verschillen. SodM adviseert als gevolg hiervan om alle gebouwen van een specifieke typologie die langs de rand van een zogenaamde vlek liggen, ongeacht of deze aan de veilige of onveilige kant van de rand liggen, op te nemen in het vervolgproces voor onveilige gebouwen. 

Goede en snelle beoordeling met behulp van de typologieaanpak

Samenvattend verwacht SodM dat de invoering van het typologisch beoordelen zal leiden tot een goede en snellere beoordeling van een aanzienlijke groep van gebouwen. Hierdoor zullen veel bewoners eerder weten of hun gebouw veilig is. Naar verwachting zal de versterkingsopgave met de typologieaanpak kunnen versnellen. Om die reden adviseert SodM dan ook met klem voortvarend met het gevalideerde deel van de typologieaanpak te starten. De verwachte versnelling van de beoordeling legt daarbij nog meer urgentie bij de dringend vereiste versnelling van het daadwerkelijk versterken van de gebouwen die niet veilig zijn.

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben het advies van SodM op 24 juni 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.