Advies SodM over winningsplan Ternaard (NAM)

De NAM is van plan gas te winnen uit het gasveld Ternaard, gelegen in de provincie Friesland. Het gasveld bevindt zich grotendeels onder de Waddenzee. Hiervoor heeft NAM een winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). SodM heeft EZK hierover op 24 september 2019 geadviseerd. Daarnaast heeft SodM het plan van de NAM om de bodemdaling als gevolg van de gaswinning te meten, beoordeeld.

Voornaamste risico is bodemdaling

De Waddenzee is een Natura2000 gebied en een Unesco Werelderfgoed, waar niet in geboord mag worden. Het gasveld zal daarom vanaf land aangeboord worden. Het voornaamste risico van de gaswinning in Ternaard is bodemdaling van de Waddenzee. Het water in de Waddenzee moet even diep blijven als nu. Dat is het beste voor de kwetsbare flora en fauna van de Waddenzee. Als blijkt dat de bodemdaling of zeespiegelstijging sneller verlopen dan verwacht en onvoldoende gecompenseerd wordt door de natuurlijk aanvoer van zand en slib, moet de winning omlaag: dit is het hand-aan-de-kraan principe. Deze systematiek is erop gericht om zowel de feitelijke bodemdaling als negatieve effecten tijdig waar te nemen, en daarmee onomkeerbare schade te voorkomen. De hand-aan-de-kraan systematiek zorgt ervoor dat de gaswinning onder de Waddenzee veilig kan voor mens en milieu. SodM heeft daarom kritisch gekeken naar het kunnen toepassen van deze systematiek bij het winningsplan Ternaard.

SodM adviseert drukbegrenzing reservoir

Omdat het gasveld Ternaard nog niet eerder is aangeboord, zijn er nog onzekerheden over de specifieke eigenschappen van dit veld. Hierdoor is nog veel onzeker over hoe snel de bodemdaling optreedt zodra er gas wordt gewonnen. Op dit moment is sprake van significante overdruk in het reservoir. Door het winnen van het gas neemt de druk in het reservoir af en wordt ineengedrukt door het gewicht van de bovenliggende lagen. Doordat de bovenliggende lagen meebewegen daalt de bodem aan de oppervlakte. Deze  bodemdaling is in eerste instantie beperkt, totdat de overdruk is gedaald tot de normale druk op de diepte van het reservoir, de zogeheten hydrostatische druk. Zodra de druk in het reservoir hieronder komt, zal de bodemdaling versnellen. Om zeker te stellen dat de bodemdaling beheerst kan worden volgens de hand-aan-kraan systematiek, acht SodM het noodzakelijk dat de druk in het gasveld voorlopig boven deze hydrostatische druk blijft. SodM heeft daarom EZK op 24 september 2019 geadviseerd een drukbegrenzing voor het reservoir als voorwaarde op te nemen in het instemmingsbesluit.

Indienen zienswijzen op ontwerp-besluit en meetplan kan tot en met 7 oktober 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het concept-instemmingsbesluit voor het winningsplan Ternaard op 27 augustus 2021 gepubliceerd. EZK heeft hierin het advies van SodM over de reservoirdruk niet overgenomen. Tevens heeft EZK het concept-instemmingsbesluit over het meetplan Ternaard gepubliceerd. EZK organiseert op 14 september 2021 informatiesessie. Er zal ook een expert van SodM deelnemen om ons advies toe te lichten.  Iedereen kan tot en met 7 oktober 2021 een zienswijze geven op het ontwerp-instemmingsbesluit. Het winningsplan, meetplan, de bijbehorende adviezen en de wijze waarop u uw zienswijze kunt geven, vindt u op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.