Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets wijziging Mijnbouwregeling (aanpassing vergunningsstelsel aardwarmte)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 13 januari 2023 geadviseerd over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de voorgenomen wijziging van de Mijnbouwregeling.

SodM heeft aandacht gevraagd voor de volgende drie onderwerpen:

  • De informatie die moet worden ingediend bij de aanvraag van een vervolgvergunning voor de winning van aardwarmte;
  • Nadere regels voor de waarborging van de integriteit van de afsluitende aardlagen;
  • Een risicomethodiek voor de seismische dreigings- en risicoanalyse die bij de startvergunning moet worden ingediend.

Consultatie wetgeving

De voorgestelde wijziging stond van 8 december 2022 tot 13 januari 2023 open voor consultatie. EZK heeft in de toelichting van de definitieve Mijnbouwregeling zijn reactie op het advies van SodM, en op de tijdens de consultatie gemaakte opmerkingen, gegeven.
Tegelijkertijd met de definitieve Mijnbouwregeling is ook de samenhangende wijziging van het Mijnbouwbesluit gepubliceerd.