De geothermiesector moet meer aandacht besteden aan risicobeheersing van de putten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft opnieuw onderzoek gedaan naar beheersmaatregelen voor de veiligheid van geothermieputten. Met name naar de maatregelen die moeten voorkomen dat een put gaat lekken.

Daaruit blijkt enerzijds dat de naleving van wet- en regelgeving is verbeterd en dat de professionalisering van de sector in gang is gezet met onder meer de verplichting dat putten dubbelwandig worden uitgevoerd. Anderzijds concludeert SodM dat de professionalisering en daarmee de veiligheid nog niet bij alle bedrijven op het gewenste niveau is. SodM ziet dat er een aantal bedrijven actief zijn die passen binnen een ‘zesjescultuur’ waarbij de inspanningen gericht zijn op het behalen van het minimaal beoogde resultaat. Voor deze groep, kan en móet het beter. SodM verwacht van deze bedrijven dat ze verantwoordelijkheidszin tonen voor de veiligheid van mens en milieu. Dit is primair van belang voor de omgeving en ook voor de geothermiebranche als geheel.