Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ( '20-'21)

Terugkijkend naar het afgelopen jaar constateert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat er resultaten geboekt worden en dat er voortgang is in de versterking van Groningen. Vooruitkijkend moet SodM ook constateren dat de voortgang onvoldoende is om een concreet perspectief te bieden. 

Het wachten op aangekondigde maatregelen en de onzekerheid over de aardbevingen, de eigen veiligheid, en het handelen van de overheid zorgen voor een deel van de bewoners al een lange periode voor stress. Dit werkt door naar de gezondheid. Onderzoeken laten bovendien zien dat de gezondheidsrisico’s groot zijn. Het vertrouwen in de overheid brokkelt af onder getroffen bewoners in het aardbevingsgebied. De situatie in de regio is te kenschetsen als een crisis. Daarom moet de overheid er alles aan doen om de versterking in 2028 af te ronden.

De huidige werkwijze en wijze van sturen van de versterkingsopgave geven SodM echter geen vertrouwen dat de doelstelling van 2028 ook gerealiseerd kan worden. Er is niet één eindverantwoordelijke partij die de regie voert en organiseert wat nodig is om de doelstelling van 2028 te halen. Dit constateert SodM in haar jaarlijkse voortgangsrapportage over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning. SodM adviseert de regering om de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de verantwoordelijkheid, bevoegdheden en middelen te geven zodat zij haar rol ook pakt om de versterking als eindverantwoordelijke partij uiterlijk 2028 te realiseren.