Relatiestatuut SodM - EZK 2022

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), directoraat-generaal Klimaat en Energie, werkt aan een klimaatneutrale samenleving en aan een schone, betrouwbare, veilige en betaalbare energievoorziening. Het planmatig beheer en doelmatig gebruik van de diepe ondergrond voor energiewinning en -opslag maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt als rijksinspectie onafhankelijk toezicht op de veiligheid van de mens en bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond. SodM heeft daarbij de taak om de Minister van EZK te adviseren bij besluiten over mijnbouw en gevraagd en ongevraagd te adviseren naar aanleiding van het toezicht, de risicobeoordelingen en het door SodM of in opdracht van SodM door derden uitgevoerde onafhankelijke onderzoek.


Het kerndepartement EZK en SodM borgen, ieder vanuit hun eigen rol, het veiligheidsbelang in de maatschappelijke opgave van EZK. Met zijn onafhankelijke rapporten en adviezen brengt SodM het veiligheidsbelang scherp in beeld en maakt tevens een publiek debat mogelijk over de weging van het veiligheidsbelang in de besluitvorming door de Minister, waarbij deze meerdere publieke belangen afweegt.

Dit statuut geeft met in achtneming van de Aanwijzingen van de Minister-President inzake de rijksinspecties, invulling aan de relatie tussen SodM, de secretaris-generaal EZK, de plaatsvervangend secretaris-generaal EZK, de beleidsdirecties en de stafdirecties, voor zover die relatie niet bij of krachtens de wet is geregeld.