Last onder dwangsom voor Geothermiebedrijf CLG

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Californië Lipzig Gielen (CLG) nabij Venlo een last onder dwangsom opgelegd omdat zij afvalwater en verontreinigd slib, dat CLG in 2016 heeft opgeslagen in een opvangbassin, niet op een correcte manier heeft afgevoerd. CLG moet binnen 14 weken deze overtreding van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) ongedaan maken. Als CLG het afvalwater en verontreinigd slib dan nog niet heeft afgevoerd, moet CLG een dwangsom betalen van 50.000 euro per week (of gedeelte van een week) met een maximum van 300.000 euro.

CLG heeft in 2016 een aardwarmte installatie (geothermie) gerealiseerd. Bij het testen van de putten is formatiewater naar boven gekomen dat zeer zout is en vervuild met diverse metalen. Omdat dit testwater na opslag niet op de locatie kon worden geïnjecteerd in de injectieput voelde CLG zich genoodzaakt om zich op een andere wijze te ontdoen van het testwater.

In 2018 is CLG uiteindelijk aangevangen met het afvoeren van het afvalwater naar een bevoegd verwerker in Delfzijl. Het afvalwater en het slib bevinden zich momenteel in een tijdelijk bassin dat is voorzien van een dubbele laag bassinfolie. Onduidelijk is hoe lang deze tijdelijke bodem beschermende voorziening nog in staat is om het afvalwater veilig op te slaan. Aangezien het afvalwater schadelijk is voor oppervlaktewater en grondwaterlagen moet het volgens SodM niet langer dan strikt noodzakelijk worden opgeslagen in een tijdelijke voorziening en dus worden afgevoerd.

Pieter van den Bergen, directeur Engineering SodM: “CLG is weliswaar in augustus 2018 gestart met het afvoeren van het vervuilde water, maar daar in september alweer mee gestopt. CLG geeft aan dat zij geen geld wil uitgeven aan het afvoeren omdat het bedrijf momenteel stil ligt en geen verplichtingen aan wil gaan die zij wellicht niet kan nakomen. Echter, ook CLG heeft zich aan de wet te houden en kan niet uit economische overweging besluiten de veiligheid van mens en milieu onnodig in gevaar te brengen. Daarom leg ik nu een last onder dwangsom op.”