Advies SodM winningsplan aardwarmte Haagse Aardwarmte Leyweg (Hydreco Geomec B.V.)

SodM concludeert dat de winning voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid voor mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden en maatregelen.  

SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning bij Haagse Aardwarmte Leyweg op 30 juni 2020 beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. De operator Hydreco Geomec B.V. (Hydreco) heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij de Leyweg in Den Haag (Zuid-Holland) in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoirintegriteit en gebruik van hulpstoffen).

SodM heeft op 30 juni 2020 de minister van EZK geadviseerd in te stemmen met het winningsplan als aan een aantal extra voorwaarden en beheersmaatregelen is voldaan.

Extra voorwaarden en beheersmaatregelen

SodM stelt aangepaste beheersmaatregelen voor het seismisch risico. Het seismisch risico is zeer laag, maar SodM wil dat er een lokaal meetnetwerk wordt geplaatst om eventuele trillingen te kunnen meten. Hydreco heeft dit meetnetwerk inmiddels aangelegd.

SodM stelt een aantal voorwaarden voor om de reservoirintegriteit te borgen: SodM adviseert om de waardes voor injectiedruk, injectietemperatuur en debiet vast te leggen in het instemmingsbesluit.

SodM stelt dat de putintegriteit door de operator geborgd moet worden met een Well Integrity Management Plan (WIMS). Hydreco heeft dit inmiddels ingevoerd.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit Haagse Aardwarmte Leyweg op 8 oktober 2020 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.