In het Energierapport, gebaseerd op de afspraken van het Europees Energieakkoord,  staat de ambitie van Nederland geformuleerd dat in 2023 16% van de energievoorziening afkomstig moet zijn uit duurzame energiebronnen.  Om de afgesproken doelstelling te halen worden windparken op zee door de overheid als onmisbaar beschouwd. De overheid heeft drie gebieden vastgesteld waar de komende jaren nieuwe windmolenparken worden gerealiseerd. SodM ziet toe op de veiligheid bij de bouw en exploitatie van die parken. Bij de bouw van een windmolenpark zijn gemiddeld 300 tot 500 personen betrokken. Na de bouw blijven per windpark enkele tientallen personen betrokken bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden van een park.

Welke windmolenparken zijn er op zee en welke komen erbij?

  • Langs de Noordzee-kust zijn sinds 2006 het Offshore Windpark Egmond aan Zee (Shell/Nuon) en sinds 2007 het Prinses Amalia Windpark (Eneco) voor de kust van IJmuiden operationeel.
  • In 2015 is het Eneco windpark Luchterduinen voor de kust van Noordwijk en Zandvoort in gebruik genomen.
  • In 2015 is men gestart met de bouw van het Gemini windpark, twee grote nieuwe windparken ten noorden van de Waddeneilanden.
  • In februari 2016 is de voorbereiding van offshore windparken bij Borssele begonnen.
  • Het doel van de overheid is vanaf 2018 elk jaar de bouw van 1 a 2 nieuwe windparken te faciliteren. In totaal zou het aantal windmolenparken op zee dan kunnen komen op 15 in 2023.

Wat is de rol van SodM bij de windmolenparken op zee?

Sinds 2006 houdt SodM toezicht op windparken op zee als het gaat om de Warenwet, de  Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Dat doet SodM namens de minister van SZW. Verder adviseert SodM Rijkswaterstaat bij de beoordeling van calamiteitenplannen.

Tijdens de voorbereiding en de bouw van windparken voert SodM meerdere inspecties uit. De veldinspecties vinden verder plaats bij bestaande parken, daar waar (groot) onderhoud wordt uitgevoerd en waarbij sprake is van risicovolle werkzaamheden. Te denken valt aan duiken, betreden van besloten ruimtes in windmolens, of werken op (grote) hoogte. Inspecties zijn zowel op locatie als op kantoren van de onder toezicht gestelde bedrijven.

In 2015  hield SodM 5 veld-inspecties.  SodM beschikt over de benodigde kennis voor deze inspecties omdat veel activiteiten sterke overeenkomsten hebben met de offshore activiteiten waar SodM traditioneel toezicht op houdt.

Hoe is het met arbeidstijden geregeld bij de aanleg van windparken?

De offshore windbranche heeft de wens geuit te mogen werken binnen een ander werktijdenregime. Op dit moment moet er  volgens de Arbeidstijdenwet worden gewerkt, maar de arbeidstijden die gelden voor de landsituatie zijn praktisch niet uitvoerbaar op zee, onder andere door de lange reistijd. Daarom is in overleg met het ministerie van SZW afgesproken dat in afwachting van een wetwijziging gewerkt mag worden conform het regime ‘2 weken op, 2 weken af’. Datzelfde regime is ook van toepassing voor de werkzaamheden bij mijnbouwactiviteiten.  De branche organisatie voor offshore wind heeft in overleg met het ministerie van SZW en SodM onderzocht  of een verdere verruiming naar ‘4 weken op, 4 weken af’ mogelijk is. Dit onderzoek is recent afgerond en naar verwachting wordt hierover dit jaar een besluit genomen.

Hoe ziet SodM toe op handhaving van de regels voor windmolenparken op zee?

SodM houdt toezicht op de Warenwet, de Arbowet en de Arbeidstijdenwet.  SodM controleert of de door exploitanten ingediende (veiligheids)plannen en procedures voor eventuele calamiteiten aan de wet voldoen. SodM werkt daarnaast nauw samen met Rijkswaterstaat die op basis van de Waterwet verantwoordelijk is voor het toezicht op de windparken op zee. SodM adviseert Rijkswaterstaat onder meer over de constructieveiligheid van de windparken.