Internationale samenwerking

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werkt wereldwijd samen met collega-inspectiediensten en is actief in verschillende internationale vakinhoudelijke organisaties. Dit om de veiligheid en de bescherming van het milieu bij energiewinning te bevorderen. Bijvoorbeeld door kennis zoals toezichtarrangementen te delen, bewezen technieken en praktijken uit te wisselen, schadelijke chemicaliën uit te faseren, internationale standaarden te gebruiken en door het harmoniseren van (veiligheids-)trainingen.

SodM heeft bilaterale bijeenkomsten met collega-toezichthouders zoals PSA uit Noorwegen en LBEG/Duitsland. Internationale fora waaraan SodM deelneemt zijn:

International Regulators Forum

In het International Regulators Forum (IRF) werken toezichthouders op offshore olie- en gaswinning uit 11 landen samen om te komen tot verbeteringen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Op de IRF-Offshore Safety Conference treffen toezichthouders, industrie, onderzoekers en andere partijen elkaar. Zij werken samen door programma’s op te zetten en kennis te delen over onder meer het voorkomen van putlekkages en veiligheidsbevordering.

European Union Offshore oil and gas Authorities Group

De Offshore Oil and Gas Authorities Group van de Europese Unie (EUOAG) is een forum voor de uitwisseling van informatie en kennis tussen de toezichthouders in de EU- en andere landen, de industrie, de Europese Commissie en andere belanghebbenden over de preventie van en de omgang met zware ongevallen in offshore olie- en gasactiviteiten. Het voorzitterschap van EUOAG berust bij DG Energy van de Europese Commissie, met één van de lidstaten als vicevoorzitter.

North Sea Offshore Authorities Forum

Het North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) is een samenwerkingsverband van de toezichthouders op offshore olie- en gasactiviteiten in de Noordzee en de Noord-Atlantische oceaan. De deelnemers zijn de betreffende toezichthouders uit Noorwegen, Denemarken, De Faeröer Eilanden, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het doel is het delen van kennis en ervaring om de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten verder te verbeteren. De ontwikkeling en uitvoering van specifieke activiteiten en initiatieven in NSOAF-verband vinden plaats in werkgroepen zoals de NSOAF Health & Safety Working Group en de NSOAF Wells Working Group.

Via de NSOAF Health & Safety werkgroep zijn tussen de toezichthouders contacten uitgewisseld om te inventariseren wie zich binnen die toezichthouders (of daarbuiten) bezighouden met het toezicht op de windparken, vooral op of rond de Noordzee. Dit voor een mogelijke opstart van een werkgroep Windenergie op Zee, om internationale kennisdeling te stimuleren bij het toezicht op deze relatief nieuwe branche. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van incidenten bij bouw en onderhoud van deze windparken. SodM ondersteunt dit.

Oslo Paris Commission

In OSPAR werken 15 regeringen en de EU samen om het maritieme milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan te beschermen. SodM vertegenwoordigt Nederland in de jaarlijkse Offshore Industry Committee-vergadering van OSPAR. Deze stelt milieuregelgeving vast voor de offshore industrie. De registratie van chemicaliën gebeurt volgens het Harmonised Prescreening Scheme waarin is vastgelegd aan welke eisen chemicaliën moeten voldoen. Op basis daarvan worden de chemicaliënvergunningen voor offshore-gebruik en lozen aangevraagd. De registratie hiervan is belegd bij het Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) dat de mijnbouwhulpstoffen voor SodM registreert.

Solution Mining Research Institute

Internationale ervaring over zoutwinning en opslag in zoutcavernes wordt gedeeld in het internationale kennisplatform Solution Mining Research Institute (SMRI). Operators, consultants en toezichthouders uit onder meer Duitsland, Frankrijk, UK en USA delen operationele kennis. Ook doet het SMRI als overkoepelende organisatie zelf onderzoek. SodM heeft als onafhankelijk toezichthouder geen invloed op de onderzoeken, maar heeft wel toegang tot de opgedane kennis.

Wat is de basis van de samenwerking?

De EUOAG-samenwerking en de OSPAR Offshore Industry Committee meeting zijn wettelijk  ingesteld. De andere internationale samenwerkingen vinden meestal plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Alle fora organiseren jaarlijks bijeenkomsten met een agenda in lijn met de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst. Er worden regelmatig workshops over actuele onderwerpen georganiseerd. Ook worden er binnen de NSOAF internationale audits uitgevoerd waarbij er gelegenheid is om in elkaars keuken te kijken.

Andere internationale netwerken waaraan SodM een bijdrage levert, zijn de International Oil and Gas Producers en de International Association of Drilling Contractors.