Over ons

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

SodM is de onafhankelijke toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en windenergie op zee. SodM houdt toezicht vanuit technisch perspectief en neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen daarin mee. De taken van SodM zijn onder meer vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

Advies en toezicht

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid en milieu door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) te adviseren. Gevraagd over bijvoorbeeld winningsplannen en vergunningen van mijnbouwondernemingen; ongevraagd over beleid en wetgeving. SodM onderbouwt de adviezen met onafhankelijke wetenschappelijke kennis. De minister is bevoegd gezag en neemt uiteindelijk de besluiten. Daarnaast houdt SodM onafhankelijk toezicht met onder meer inspecties en onderzoek. 

Wetenschappelijk onderzoek

SodM doet zelf geen wetenschappelijk onderzoek, maar heeft wel de kennis in huis om onderzoeksvragen te formuleren en uit te zetten bij experts. SodM begeleidt de onderzoeken, beoordeelt ze en gebruikt ze uiteindelijk in de eigen adviezen. SodM werkt samen met externe experts en kennisinstituten zoals TNO, KNMI, CBS en RIVM. SodM heeft een eigen budget om onderzoeken te financieren.

KEM

Naast het eigen SodM-onderzoeksprogramma is er het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). Het bouwt onafhankelijke wetenschappelijke kennis op over de (schadelijke) effecten van mijnbouwactiviteiten. De leden van het onafhankelijke KEM-expertpanel zijn internationaal gerespecteerde hoogleraren.