Over ons

Veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen (doelmatige winning), dat zijn de uitgangspunten voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland. Zowel onshore als offshore. In totaal gaat het daarbij om circa 600 locaties op land en nog eens 150 locaties op zee.

Voor Sodm is het belangrijk dat de winning, de opslag en het transport van delfstoffen, zoals olie, gas en zout, op een manier gebeurt die veilig en gezond is voor mens en omgeving. SodM ziet toe op die belangen vanuit zowel een technisch als maatschappelijk perspectief. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

Wat doet SodM?

Naast toezicht houden, kan SodM de minister gevraagd en ongevraagd adviseren over mijnbouwactiviteiten. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de sector. Die expertise is ook beschikbaar voor de instanties die vergunningen verlenen voor delfstoffenwinning.

Of het nu gaat om toezicht op olie- en gaswinning, het boren van een put, gasnetbeheerders, aardwarmtewinning of waterinjectie, voor elk werkterrein heeft SodM een team van inspecteurs en experts in huis.

Hoe inspecteert SodM?

Het toezicht van SodM geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan bedrijven en individuen. Vertrouwen is het uitgangspunt, maar met een gezonde dosis wantrouwen. Net als veel andere inspecties in Nederland, werkt SodM op basis van systeemtoezicht en risicosturing. Bij systeemtoezicht wordt door middel van inspecties onderzocht in hoeverre een bedrijf aantoonbaar zijn processen beheerst, waarbij de focus ligt op grote risico’s.

Als bedrijven niet voldoen aan de wet- en regelgeving, dan treedt SodM hier tegen op. Voor bestuursrechtelijke zaken varieert dit van waarschuwingen, toezichtsbrieven, last onder dwangsom of het stilleggen van een installatie. Als deze maatregelen geen effect hebben, kan SodM de minister adviseren een vergunning in te trekken. Strafrechtelijk kan er ook proces-verbaal worden opgemaakt. Bij ongevallen en incidenten doet SodM zelf onderzoek en bespreekt de uitkomsten ervan met de betrokken partijen.  SodM kan na ongevallen een boeterapport opmaken.

Naast de eigen taken vanuit de Mijnbouwwet en de Gaswet houdt SodM namens de minister van SZW toezicht op de arbeidsomstandighedenwet, het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en arbeidstijdenwet op mijnbouwwerken en op windmolens op zee. Voor de minister van I&M houdt SodM toezicht op milieu- en bouwwetgeving op mijnbouwwerken. SodM doet ook onderzoek naar strafbare feiten onder leiding van het OM.

Om belangenverstrengeling te voorkomen, zorgt SodM ervoor dat bij de uitvoering van haar taken de advies- en toezichtrollen adequaat en zorgvuldig worden gescheiden.

Wetenschappelijk onderzoek

SodM verricht zelf geen wetenschappelijk onderzoek, maar heeft wel de kennis en kunde in huis om onderzoeksvragen te formuleren en uit te zetten, onderzoeken te begeleiden, te beoordelen en dit uiteindelijk te gebruiken voor een eigen advies. SodM werkt samen met externe experts en kennisinstituten zoals TNO, KNMI, CBS en RIVM. SodM heeft een eigen budget ter beschikking om onderzoeken te financieren.

Veiligheid. Milieu. Gezondheid.