Onderzoeksresultaten incident Trias Westland

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een incident van 10 september 2021 onderzocht bij geothermiebedrijf Trias Westland. De resultaten van dat onderzoek zijn opgenomen in het rapport van bevindingen van SodM. Eerder werden al stukken gepubliceerd die door Trias Westland werden aangeleverd, namelijk een analyse van het incident en de achterliggende oorzaken en een plan van aanpak.

Bij het incident bij Trias Westland in Naaldwijk is bij het opstarten van de installatie na putwerkzaamheden gas onder hoge druk uit de ontgassingsinstallatie in de productieleiding terecht gekomen. Dit gas heeft vervolgens een hoeveelheid water met geweld door de leiding gedrukt waardoor deze bezweek. Het effect van het bezwijken van de leiding waren opeenvolgend rondvliegende brokstukken op het eigen terrein, uitstroom van het gas uit de ontgassingsinstallatie, het beschadigen van een voedingskabel en daarmee het ontstaan van een vonk die leidde tot een ontbranding van de gaswolk in de vorm van een hoge steekvlam.

Veiligheidsmaatregelen

Een geothermiebedrijf moet alle noodzakelijke maatregelen treffen om de risico’s van een ongewilde gebeurtenis met betrekking tot gevaarlijke stoffen, zo klein mogelijk te houden. Er zijn geen personen gewond geraakt tijdens dit incident. Wel heeft het incident geleidt tot schade aan de installatie. Trias Westland heeft na het incident de benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen en de installatie gerepareerd. Na controle van deze maatregelen door SodM heeft Trias Westland de winning hervat in december 2021.

Leren van het incident

Pieter van den Bergen, directeur Geothermie van SodM: “Dit incident wordt door SodM ingeschaald als een incident met kans op ernstig of zelfs fataal letsel. Ondanks het hoge risicoprofiel van het incident is er bij Trias Westland gelukkig alleen materiële schade ontstaan aan de installatie. Het is belangrijk dat Trias Westland, maar ook alle andere geothermiebedrijven van dit incident leren, zodat in de toekomst incidenten voorkomen worden.”

Risico’s bij aardwarmte

Winning van aardwarmte is, net als andere mijnbouwactiviteiten, een activiteit met risico’s voor mens en milieu. De verdere ontwikkeling van aardwarmtewinning in Nederland vindt mogelijk ook vaker plaats in de nabijheid van woonbebouwing. Daarom besteedt SodM extra aandacht aan externe (omgevings)veiligheid zowel in de ontwerpfase, realisatiefase als in de winnings- of exploitatiefase bij geothermieprojecten. Ook blijft SodM aandacht vragen voor de veiligheidscultuur bij de bedrijven en de professionalisering van de sector bij de aanleg van de installatie en de winning van aardwarmte.