Aanpak en advies SodM nieuwe risicoanalyses aardwarmte

Als gevolg van wijzigingen in de Mijnbouwwet zijn nieuwe methodieken ontwikkeld om de ondergrondse risico’s van Nederlandse aardwarmtewinning in te schatten. Deze methodieken worden de komende tijd geverifieerd en gevalideerd. Tot die tijd heeft SodM specifieke informatie nodig van operators om op vergunningaanvragen te kunnen adviseren.

Nieuwe normen in Mijnbouwwet

Op 1 juli 2023 is de Mijnbouwwet voor aardwarmtewinning gewijzigd. Hierin is onder andere een veiligheidsnorm en een schadenorm opgenomen voor risico’s op aardbevingen door aardwarmtewinning. Ook stelt de wet dat de integriteit van de afsluitende laag boven het watervoerende gesteente van een aardwarmtesysteem geborgd moet zijn.

Nieuwe methodieken

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn nieuwe methodieken en een bijbehorende rekenmethode ontwikkeld (SDRA Geothermie & Integriteit afdichtend pakket | NLOG). Aanvragers van vergunningen kunnen daarmee onderbouwen dat aan de vereisten in wet- en regelgeving wordt voldaan. Zo kan worden berekend hoe groot de kans is op een aardbeving, hoe groot de grondbeweging ten gevolge van een beving met een gegeven sterkte, en wat de kans op schade daardoor kan zijn. Ook kan worden berekend of de grootte van een scheur in de afsluitende laag onder de gestelde norm blijft.

SodM adviseert: laat géén scheurvorming toe

Voor de borging van de afsluitende laag hanteert SodM in haar advisering om géén scheurvorming in de afsluitende laag toe te laten. De grootte van een gevormde scheur is in de praktijk namelijk niet meetbaar, en het proces is niet omkeerbaar. SodM kan daarom aan de hand van deze normstelling niet toezien op het beheersen van het risico van formatiewater dat door een scheur mogelijk naar ondiepere gesteentelagen stroomt.

SodM vraagt operators aanvullende informatie

Bovenstaande methodieken en de rekenmethode zullen het komende halfjaar geverifieerd en gevalideerd worden. Voor de beoordeling van de risicoanalyse heeft SodM tot die tijd nog specifieke informatie nodig van de vergunningaanvrager. Zie voor meer informatie de notitie ‘Benodigde informatie voor advisering aardwarmtevergunningen SodM’.