SodM-advies op opslagplan voor injectie brijn-water bij Andijk door PWN

Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) wil permanent brijn opslaan in een regionale watervoerende zandlaag op circa 200 meter diepte. Het brijn is zout water dat als reststroom ontstaat uit het productieproces voor drinkwater. De minister van EZK heeft aan SodM gevraagd om advies te geven over het verzoek tot instemming met het opslagplan van PWN.

Opslag van zout brijn-water PWN Andijk

Het water dat Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) permanent wil opslaan ontstaat in het productieproces voor drinkwater en blijft als reststroom over. Water waarvoor geen andere toepassing is, wordt in de milieuwetgeving als afval beschouwd. In het proces wordt natriumchloride (keukenzout) aan het water toegevoegd. Naast de hogere zoutconcentratie, bevat het brijn ook humuszuren, nitraten, sulfaten en metalen die afkomstig zijn uit het IJsselmeerwater en die in hogere concentraties (dan in het IJsselmeer) in het brijn voorkomen. Het aquifer waarin PWN wil injecteren maakt onderdeel uit van een regionale watervoerende zandlaag. Deze zandlaag zit onder Andijk op ongeveer 30 tot 250 meter diepte. Aan de bovenkant (op 30 meter diepte) wordt het zandpakket begrensd door een kleilaag. Deze kleilaag scheidt het aquifer van de bovenste watervoerende laag en ondiepe bodem. Het aquifer wordt ook aan de onderkant begrensd door een kleilaag. De aanvraag vermeldt dat in het aquifer sprake is van een geringe natuurlijke stroming.

De beoogde injectie vindt in eerste instantie plaats met drie injectieputten vanaf PWN-locatie Andijk. Voor de toekomst wordt rekening gehouden met in totaal 8 injectieputten. Daarnaast zal een bestaande, in 2018 geboorde waarnemingsput worden benut als monitoringsput. Het maximum injectiedebiet is 30 m3 per uur. In geval van 20 jaar optimaal gebruik zal er in de bodem maximaal 5 miljoen m3 water zijn geïnjecteerd. PWN geeft als het verspreidingsgebied van het brijn na 50 jaar een straal van 500-750 meter van de injectieputten.

Advies SodM

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het opslagplan beoordeeld op planmatig gebruik en beheer van de ondergrond, veiligheid (bodemtrilling, bodemstijging) en de nadelige gevolgen voor natuur en milieu.

SodM beoordeelt dat de voorgestelde opslag volgens planmatig gebruik en beheer van de ondergrond kan plaatsvinden, voor zover het gebruikstoepassingen in de diepere ondergrond betreft. SodM is van mening dat het risico op bodembeweging verwaarloosbaar is, maar adviseert om het maximaal injectiedebiet, de maximale injectiedruk en totaal opslagvolume met voorwaarden vast te leggen. SodM vindt het aannemelijk dat het risico op nadelige gevolgen voor het milieu beperkt is, mits invulling wordt gegeven aan deze voorwaarden.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het instemmingsbesluit voor het opslagplan Andijk op 16 december 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.