Mijnbouwsector aan de slag met nieuwe wettelijke eisen om milieurampen te voorkomen

Nederlandse mijnondernemingen hebben inmiddels bijna een derde van de nieuwe wettelijke eisen geïmplementeerd die volgend jaar van kracht worden om zware ongevallen en grote milieurampen op mijnbouwinstallaties te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Staatstoezicht op de mijnen (SodM) in 2015 bij 6 mijnondernemingen en 1 booronderneming in het kader van het project ‘Onderhoud Installaties’ dat elke 5 jaar wordt gehouden. De strengere regelgeving is in Europees verband opgesteld en komt voort uit lessen die getrokken zijn uit de grote olieramp in de Golf van Mexico in 2010.

,,Mijnondernemingen onderschrijven de noodzaak en zijn aan de slag om te voldoen aan de nieuwe regels”, zegt Harry van de Meijden, inspecteur-generaal der mijnen. ,,Ze moeten nog wel wat meters maken om te borgen dat het onderhoud van de platforms voldoet, dat de juiste tests correct worden uitgevoerd, dat de juiste prestatienormen worden vastgesteld en nageleefd en dat de onafhankelijke controle op het eigen onderhoud volgens de nieuwe wetgeving is geregeld.”

SodM is met brancheorganisatie Nogepa in gesprek om een toetsingskader en richtlijnen voor de industrie te ontwikkelen, zodat implementatie bespoedigd wordt en volgens de nieuwe wettelijke vereisten plaatsvindt.

Een nieuwe wettelijke verplichting betreft de zogenaamde ‘Regeling voor Onafhankelijke Verificatie.’ Die regeling houdt in dat de mijnondernemingen moeten zorgen dat de werking van de veiligheids- en  milieukritische elementen door een onafhankelijke partij worden geverifieerd. Dit betekent een extra borging om de werking van de protectiesystemen te garanderen, die een zware ongevallen moeten voorkomen en de gevolgen ervan beperken. Uit het project is naar voren gekomen dat één booronderneming en één van de mijnondernemingen vanwege hun activiteiten op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, waar onafhankelijke verificatie al verplicht is, al een werkende Regeling voor onafhankelijke verificatie hebben.

Van der Meijden: ,,Voor de beheersing van zware ongevallen dienen de mijnondernemingen nog meer focus aan te brengen op veiligheids- en milieukritische elementen. Concreet betekent dit het vaststellen welke elementen in dit kader essentieel zijn en bepalen waar deze elementen aan moeten voldoen. En vervolgens in de praktijk zekerstellen dat ze er ook daadwerkelijk aan voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheidskleppen, brandkleppen en blussystemen.”