Expertpanel Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) geïnstalleerd

Het expertpanel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) is vandaag geïnstalleerd door Henk Kamp, Minister van Economische Zaken. Het expertpanel bestaat uit onafhankelijke gerenommeerde wetenschappers. Voorzitter is Frank Baaijens, Rector Magnificus van de TU Eindhoven.

Minister Kamp: 'Het vandaag geïnstalleerde expertpanel Kennisprogramma Effecten Mijnbouw heeft als taak onderzoek te begeleiden dat nodig is om meer inzicht te krijgen in de risico’s en onzekerheden rond gebruik van de ondergrond zoals bij gaswinning. Meer inzicht door de onafhankelijk wetenschappers die zitting hebben in het expertpanel, moet er uiteindelijk toe leiden dat bestuurders beter kunnen anticiperen op de eventuele risico’s rond mijnbouwactiviteiten. Het expertpanel rapporteert jaarlijks over de voortgang van de kennisontwikkeling, de onafhankelijkheid van het onderzoek en de mogelijke effecten van mijnbouw en heeft daarmee een cruciale rol in de ontwikkeling van het kennisprogramma.’ 

Het kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) heeft de volgende doelen:

  1. Versnel en intensiveer wetenschappelijk onderzoek gericht op effecten van mijnbouwactiviteiten en daarmee geassocieerde risico’s
  2. Vergroot inzicht en begrip van risico’s en daarmee samenhangende onzekerheden
  3. Vergroot multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoekcentra en universiteiten
  4. Ontwikkel gezaghebbende kennis die onafhankelijk tot stand komt en geverifieerd kan worden

Opdrachtgevers en daarmee klanten van KEM zijn vooralsnog Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van Economische Zaken. Het panel gaat onderzoeksopdrachten van SodM en EZ beoordelen op relevantie, helderheid en compleetheid van onderzoeksvraagstelling in de context van het onderwerp dat onderzocht moet worden. Ook zal zij adviseren wie wereldwijd het meest geschikt is het onderzoek uit te voeren. Na afloop van het onderzoek adviseert het panel over het zogenaamde ‘peer review proces’.

Bij de samenstelling van het expertpanel moesten deelnemers aan de volgende strenge eisen voldoen:

- Deelnemers (individuen en organisaties) hebben een wereldwijd (door peers) erkende wetenschappelijke reputatie en netwerk in relevante kennisdisciplines

- Deelnemers zijn niet betrokken bij de mijnbouwindustrie of bij onderzoeksopdrachten van die industrie

-Belangenverstrengeling of de schijn daarvan moet voorkomen worden; daar waar dit door schaarste aan experts niet te vermijden is moet er transparant gehandeld worden;

- Geen mogelijkheid om zelf KEM-gesponsorde onderzoeken uit te voeren;

- Instemming voor deelname aan het panel van de eigen universiteit of kennisinstituut.

Expertpanel

Het expertpanel bestaat uit gerenommeerde  onafhankelijke binnen- en buitenlandse wetenschappers. Naast voorzitter van Frank Baaijens zijn dat:  Iunio Iervolino (Hoogleraar Napels, affiliate Stanford University Californiaexpert op het gebied van schade en risico’s door aardbevingen), Stefan Wiemer (Hoofd Zwitserse Seismologische Dienst, hoogleraar ETH, expert geïnduceerde seismiciteit) en Robert Zimmerman (Hoogleraar gesteentemechanica, Imperial College London, Editor in Chief International Journal of Rock Mechanics). Secretaris van het KEM expert panel is Ipo Ritsema.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken installeert expertpanel Kennisprogramma Effecten Mijnbouw met v.l.n.r. Stefan Wiemer, Iunio Iervolino, Henk Kamp, Frank Baaijens (voorzitter), Harry van der Meijden (Inspecteur-Generaal der Mijnen, SodM) Robert Zimmerman, Ipo Ritsema (secretaris KEM).