"Laat marktpartij aardwarmte aan bedrijven leveren"

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou het een goede zaak vinden dat een marktpartij en niet de bedrijfseigenaar zelf aardwarmteproject aanvraagt en uitvoert. Een professionele leverancier die aardwarmte produceert en die aan afnemers levert en ook de installaties onderhoudt.

Dergelijke gespecialiseerde en professionele leveranciers krijgen door meer ervaring  meer deskundigheid. Hierdoor is ook de kans op naleving van de regelgeving vele malen groter omdat de aardwarmtewinning tot hun corebusiness hoort. “Dit zal tot meer veiligheid leiden in de branche die ambities heeft om ook dieper en warmer te gaan boren (zogenaamde Ultra Diepe Geothermie). Door een grotere organisatie is de kans op meer ervaring opdoen en daarvan leren veel groter”, dat zegt Theodor Kockelkoren (Staatstoezicht op de Mijnen) op de Energeia Energy day in Amsterdam.

In de zomer van 2017 bracht SodM de ‘Staat van de sector Geothermie’ uit. In dit rapport namen we de sector kritisch onder de loep. We zijn bijna een jaar verder en daarom is het goed om vandaag kort te kijken waar we staan.

Ondanks de vele initiatieven op allerlei gebied (denk bijvoorbeeld aan Masterplan Aardwarmte Nederland, Warmtebrief aan de tweede kamer en conferenties) blijft SodM bezorgd over een aantal veiligheidsaspecten van deze sterk groeiende sector. Om aan de ambitieuze groeidoelstellingen van de sector te voldoen is de groeiprognose van de huidige 17 doubletten via circa 175 in 2030 naar circa 700 doubletten in 2050. Dit betekent een toename in werknemersaantal van de huidige 240 naar circa 3400 in 2050.

Veiligheid van windmolens op zee
Het aantal windparken op zee neemt gestaag toe. In 2006 is in Nederland het eerste windpark op zee aangelegd. In 2017 waren er vijf windparken in de Noordzee operationeel en zijn de voorbereidingen voor het zesde windpark nabij Borsele gestart. Dat is een goede ontwikkeling omdat windenergie een belangrijke bijdrage te leveren hebben aan de gestelde klimaatdoelen.

Bijzondere aandacht vereist de veiligheid bij brand. Een windmolen is geen gebouw en daardoor hoeft het niet aan brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit te voldoen. Toch hebben wij eerder op land gezien dat een windmolen bij onderhoudswerkzaamheden door kortsluiting in brand vloog. Twee werknemers zijn daarbij omgekomen. Een bijzonder tragische gebeurtenis die we niet moeten accepteren.

SodM vindt het belangrijk dat het ontwerp van de molen dusdanig moet zijn dat onderhoudswerkers bij calamiteiten veilig uit die windmolen moeten kunnen komen. Dat betekent dat daar in de ontwerpfase op de tekentafel al over nagedacht moet worden. Het in het ontwerp meenemen van veiligheid zal waarschijnlijk extra geld kosten.  Het is dus belangrijk veiligheid als eis in bijvoorbeeld de aanbesteding door de rijksoverheid mee te nemen. Voorheen gebeurde dat naar onze waarneming onvoldoende en werd vooral op prijs geconcurreerd.  Sinds kort wordt veiligheid wel meegenomen maar nog niet helder omschreven met de eisen waar dan aan voldaan moeten worden. Wat SodM betreft kan en moet dat beter.