Last onder dwangsom voor geothermiebedrijf Van den Bosch

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft A en G van den Bosch B.V. in Bleiswijk een dwangsom opgelegd voor de ondeugdelijke verbuizing van een geothermieput. De totale dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000.000 euro.

SodM heeft tijdens een inspectie geconstateerd dat de verbuizing van een geothermieput op één, of mogelijk op meerdere plaatsen, ondeugdelijk is. Daarmee overtreedt het bedrijf artikel 69 van het Mijnbouwbesluit.

In een bestuurlijk gesprek heeft het bedrijf toegezegd om de overtreding te beëindigen. Dit is tot op heden niet gebeurd. Mede gelet op het feit dat het bedrijf in het verleden vaker waarschuwingen van SodM heeft ontvangen, besluit SodM nu een last onder dwangsom op te leggen.

A en G van den Bosch B.V. moet de gebreken repareren, zodat de integriteit van de put voldoet aan het Mijnbouwbesluit. SodM geeft het bedrijf tot 22 mei 2021 om de overtreding ongedaan te maken. Als hieraan niet wordt voldaan, verbeurt het bedrijf een dwangsom van € 100.000,- per dag met een maximum van € 6.000.000,-. 

Update dd 11/6/2021: Wijziging hersteltermijn

Op 22 mei 2021 is de overtreding niet beëindigd. Het werkprogramma van A en G van den Bosch B.V. voor het buiten gebruik stellen van het boorgat is in strijd met de Mijnbouwwet- en regelgeving. SodM keurt het werkprogramma daarom af.

Passende maatregelen die A en G van den Bosch B.V. hoort te nemen om de overtreding te beëindigen, kunnen niet meer worden afgerond binnen de oorspronkelijk gegeven hersteltermijn. Het bedrijf had hierop moeten en kunnen anticiperen, maar heeft dat niet gedaan.

Gelet op het belang van een duurzame en correcte wijze van beëindiging van de overtreding en de daarvoor benodigde tijd, ziet SodM aanleiding om de hersteltermijn zoals opgenomen in de last onder dwangsom te wijzigen naar 22 september 2021. Binnen deze termijn moet het bedrijf een werkprogramma indienen dat in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Tevens moeten de werkzaamheden binnen deze periode zijn voltooid om verder verbeuren van de dwangsom(men) te voorkomen.

Update dd 12/10/2021: Wijziging hersteltermijn

Doordat de mobiele installatie die gebruikt wordt, besmet bleek met radioactieve stoffen, moet die eerst grondig gereinigd worden. Hierdoor is de start van de werkzaamheden vertraagd met enkele weken en daarmee ook de datum waarop de overtreding beëindigd zou zijn. Gelet op het belang van een duurzame en correcte wijze van beëindiging van de overtreding en de daarvoor benodigde tijd en rekening houdend met eventuele tegenslagen, wordt de hersteltermijn verruimd naar 1 december 2021.