Veilig gebruik van de ondergrond, ook voor de lange termijn

De energietransitie onderstreept de strategische waarde van de ondergrond. Als bron van energie, zoals bij geothermie, of als opslaglocatie voor groene energie in voormalige zoutcavernes en gasvelden. Nieuwe vormen van gebruik van de ondergrond geven nieuwe vragen over veiligheid en milieu.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) past bij het toezicht daarop de lessen toe uit andere sectoren zoals de gaswinning in Groningen. Met oog voor de veiligheidsbeleving van omwonenden en duidelijke communicatie over de risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan het gebruik van de ondergrond. Vandaag verschijnt het jaarverslag 2020 van SodM.

Langetermijnbestendig

SodM kijkt naar veiligheid en milieu van vandaag, morgen en overmorgen. Om de veiligheid voor de lange termijn te borgen, is een levenscyclusbenadering bij energiewinning en het gebruik van de ondergrond het uitgangspunt. In 2020 werkte SodM aan langetermijn-bestendigheid van alle sectoren: olie- en gaswinning, zoutwinning, geothermie, ondergrondse opslag, gasnetten, windenergie op zee en voormalige steenkoolwinning. Zo publiceerde SodM in 2020 bijvoorbeeld het Toezichtarrangement Geothermie waarin SodM laat zien hoe ze toezicht houdt op deze sector. Ook adviseerde SodM op Porthos, een project gericht op de aanleg van een infrastructuur voor het transport, de compressie en opslag van CO₂.

Meerdere belanghebbenden

Gemeenten, burgers en andere belanghebbenden in de gebieden waar mijnbouw plaatsvindt of overwogen wordt, vragen aandacht voor de risico’s en de mogelijke nadelige gevolgen van mijnbouw. SodM wil voor deze belanghebbenden zichtbaar en benaderbaar zijn. Bijvoorbeeld in Groningen, waar de gevolgen van gaswinning zeer zichtbaar zijn. Maar ook in andere regio’s zoals in Drenthe, Twente en rondom de Waddenzee. Van SodM mag verwacht worden dat zij gerechtvaardigde belangen een plaats geeft in haar overwegingen, besluitvorming en handelen. En waar dat door corona niet altijd persoonlijk kon, heeft SodM in 2020 online gesprekken gevoerd of een toelichting gegeven, bijvoorbeeld rondom de gaswinning in Groningen en de waterinjectie in Twente. 

Onafhankelijk en transparant

SodM wil bijdragen aan gerechtvaardigd vertrouwen dat mensen moeten kunnen hebben in door de overheid toegestane en zelfs gestimuleerde mijnbouwactiviteiten. Dat betekent ook dat SodM haar taak zichtbaar onafhankelijk uitvoert en dat zij uitleg geeft en transparant verantwoording aflegt over haar handelen. De adviezen en andere documenten van SodM zijn steeds openbaar. Dit verrijkt waar nodig het democratische debat. Dat de adviezen van SodM niet altijd geheel opgevolgd worden, doet niet af aan de wenselijkheid en nut van de toezichthouder in haar rol als tegenkracht.