Reactie van SodM op Besluit versterking gebouwen Groningen

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 17 mei 2019 het besluit Versterking gebouwen Groningen en bijbehorende stukken gepubliceerd. Hierin geeft EZK mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan hoe de publieke aansturing van de versterking van woningen en gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied wordt vormgegeven. SodM adviseert nog enkele verbeterpunten.

Het is een belangrijke mijlpaal dat de governance voor de versterking in Groningen vastgesteld is. Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en adequate bevoegdheden zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een goede en snelle uitvoering van de versterkingsoperatie. Echter, de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt de governance nog te complex om tot de vereiste snelheid te komen. SodM heeft een aantal adviezen voor het rijk en de regio om dit te verbeteren, waaronder:

  • Geef de Nationaal Co√∂rdinator Groningen de ruimte om op eenduidige wijze sturing te geven aan de versterkingsoperatie;
  • Onderzoek voortvarend de mogelijkheden om de organisaties verantwoordelijk voor de schade-afhandeling en versterking samen te voegen. ¬†