Brief EZK Toezicht op waterstofpilots en demonstratieprojecten

De minister heeft SodM gevraagd toezicht te houden op de veiligheid van de distributie van waterstof bij de vier pilots in woningen waar waterstof aardgas als energiebron zal vervangen. Het gaat om zowel bestaande woningen als nieuwbouw in Lochem (Liander), Stad aan het Haringvliet (Stedin), Hoogenveen (Rendo), en Wagenborgen (Enexis).

De minister van EZK heeft aan Staatstoezicht op de Mijnen gevraagd om het veiligheidstoezicht voor de activiteiten van de netbeheerder met betrekking tot de distributie van waterstof (overeenkomstig de taak die SodM heeft voor vergelijkbare activiteiten met aardgas) in de vier pilots voor de duur van de uitvoeringsperiodes ter hand te nemen. Het gaat om zowel bestaande woningen als nieuwbouw in Lochem (Liander), Stad aan het Haringvliet (Stedin), Hoogenveen (Rendo), en Wagenborgen (Enexis).

In de huidige Gaswet is de veiligheid en het toezicht op de veiligheid van het transport van aardgas geregeld, maar voor waterstof bestaat nog geen wetgeving. Wel heeft het Rijk een tijdelijk beleidskader voor de veiligheid van waterstof opgesteld. Dit bestaat uit het generiek richtsnoer waterstofveiligheid en het aanvullend richtsnoer voor vier waterstofpilots in de bebouwde omgeving.

Deze richtsnoeren vormen het beleidsmatige kader voor de betrokken netbeheerders en Staatstoezicht op de Mijnen. Het toezichtarrangement van SodM is hierop gebaseerd. Hierin legt SodM vast hoe zij dit toezicht vorm geeft.

Sodm zal EZK naar aanleiding van de uitvoering van de toezichthoudende activiteiten informeren over de ervaringen met de uitvoering van dit toezicht, de bevindingen uit de inspecties, eventuele meldingen van incidenten en of calamiteiten en over de wijze waarop de netbeheerder opvolging geeft aan aanwijzingen die door SodM gegeven worden. Doel is onder meer het verder opdoen van kennis over de uitvoeringspraktijk zodat dit kan worden meegenomen bij het ontwikkelen van nader beleid en (aanpassing van) wet- en regelgeving rond waterstof.