Vergunning voor gebruik van explosieven bij verkenningsonderzoek Akkrum en Zuid-Friesland

Om bij verkenningsonderzoek (ook wel ‘seismisch onderzoek’ genoemd) explosieven te gebruiken is een vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken. De Inspecteur-generaal der Mijnen is door de Minister gemandateerd om dergelijke vergunningen te verlenen.

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) heeft een aanvraag ingediend voor een dergelijke vergunning, ten behoeve van het uitvoeren van verkenningsonderzoek in de onderzoeksgebieden Akkrum en Zuid-Friesland. Doel van het onderzoek is om informatie te verkrijgen over eventueel aanwezige aardgashoudende lagen en om bodemlagen die geschikt zijn voor geothermie te onderscheiden.

De Inspecteur-generaal der Mijnen heeft naar aanleiding van deze aanvraag recentelijk een vergunning verleend en daar voorschriften aan verbonden. Er is een mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar te maken tegen deze vergunning, tot zes weken na verzending van de vergunning. De vergunning vindt u in de bijlage.

De vergunning betreft alleen het gebruik van explosieven bij verkenningsonderzoek. SodM ziet toe op adequate naleving van deze vergunning. Voordat Vermilion het verkenningsonderzoek daadwerkelijk uit kan voeren zijn nog andere vergunningen benodigd, van o.a. gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.