Analyse van SodM van het ontwerp-instemmingsbesluit van EZK voor de gaswinning in Groningen voor gasjaar 2018/2019

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 24 augustus 2018 een ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd over de gaswinning in Groningen voor het gasjaar 2018/2019.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dit jaar meerdere adviezen uitgebracht aan het ministerie over de gaswinning uit het oogpunt van veiligheid. Ook hebben Tcbb, de Mijnraad en de decentrale overheden de minister geadviseerd. De minister heeft deze adviezen tezamen met de (soms tegenstrijdige) belangen gewogen en is tot dit ontwerp-besluit gekomen. SodM heeft in kaart gebracht welke van haar adviezen wel zijn overgenomen in het ontwerp-besluit, welke niet en wat SodM naar aanleiding van dit ontwerp-besluit gaat doen.   

Wat zijn de voornaamste adviezen van SodM geweest, en wat is hiervan overgenomen in het ontwerp-besluit van EZK?

Voornaamste adviezen van SodM overgenomen in het ontwerp-besluit van EZK

Verlaag de gaswinning z.s.m. naar 12 miljard Nm3 p/jaar.

Overgenomen, voor gasjaar 2018/2019 betekent dit een productie van 19,4 miljard Nm3

Sluit per direct de Loppersum-clusters

Overgenomen

Ontmantel de Loppersum-clusters en houd per cluster minimaal 1 gasput beschikbaar voor metingen in het kader van het toezicht van SodM.

Niet overgenomen

Beperk per direct de fluctuaties in de productie uit het Bierum-cluster tot maximaal +/- 20%

Overgenomen

Beperk zo snel mogelijk de regionale fluctuaties in de productie uit de overige clusters tot het huidige niveau van +/- 50%

Overgenomen

Laat de fluctuatiebeperking voor het gehele Groningenveld als geheel los, onder voorwaarde dat de regionale variaties binnen bovengenoemde beperking blijven

Overgenomen

Houd maand-op-maand variaties in de productie binnen de geadviseerde bandbreedten

Niet overgenomen

Neem pas een besluit over de verdeling van de productie over het Groningen-gasveld als de meest recente studie daartoe afgerond is.

Niet overgenomen

Leg de wijze waarop de minister kan interveniëren in de operationele strategie bij een toenemende vraag naar Groningen-gas of afwijkende ontwikkeling van de seismiciteit op basis van het Meet –en Regelprotocol vast.

Deels overgenomen

Versterk alle huizen in Groningen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen.

Overgenomen

Hanteer een veiligheidsmarge bij het bepalen van de omvang van het versterkingsprogramma om er zeker van te zijn om er zeker van te zijn dat alle huizen versterkt worden die niet aan de veiligheidsnorm voldoen - óók als er een koude winter is, de staat van de woning tegenvalt ten opzichte van de inschatting of als de afbouw van de gaswinning in Groningen tegenzit.

Niet overgenomen
Bied iedereen in Groningen die twijfels heeft over de sterkte van zijn/haar woning een inspectie aan om daarmee zekerheid te bieden of het huis wel of niet versterkt moet worden en versterk zonodig. Dit gegeven de onzekerheden in de inschatting van de staat van de woning en of de beschikbare informatie over de staat van de woning juist is. Nog onduidelijk

Reactie SodM aan EZK over ontwerp-instemmingsbesluitReactie SodM aan EZK over ontwerp-instemmingsbesluit
Gezien de grote voortvarendheid waarmee het ministerie van EZK aan de slag is met het Groningen-dossier heeft SodM niet eerder kunnen reageren op de wijze waarop haar adviezen zijn verwerkt in het ontwerp-besluit, terwijl dit normaal gesproken wel gebruikelijk is. Ook heeft SodM een aantal onvolkomenheden in de technische uitleg in het ontwerp-besluit geconstateerd. Deze heeft SodM alsnog aan het ministerie doorgegeven om de kwaliteit van het definitieve besluit te verbeteren.

Het toezicht van SodM naar aanleiding van dit ontwerp-besluit
SodM blijft de aardbevingen in Groningen zeer nauwkeurig volgen en hanteert hierbij het meet- en regelprotocol. Omdat deze taak niet in het ontwerp-besluit is opgenomen, zal SodM de minister ongevraagd adviseren als bevingen hier aanleiding toe geven. Dit kan een advies zijn over de productieverdeling over het veld, het vermijden van maand-tot-maand fluctuaties in bepaalde regio’s, tot een versnelde vermindering van de gaswinning uit oogpunt van veiligheid. De minister heeft in zijn ontwerp-besluit een verdeling van de productie over het gasveld in Groningen vastgelegd. Als uit de meest recente studie van de NAM blijkt dat een andere verdeling veiliger is, dan zal SodM de minister hiertoe adviseren. De studie is naar verwachting in september afgerond. Tot slot zal SodM uit het oogpunt van veiligheid toezicht houden op het tempo en de kwaliteit van de versterkingsoperatie in Groningen.

Optimale inzet van GTS, GasTerra en gasopslag Norg
Naast adviezen ten behoeve van het instemmingsbesluit, heeft SodM het ministerie geadviseerd aanwijzingen te geven aan GTS en GasTerra. Doel van deze aanwijzingen is deze partijen wettelijk te verplichten zich in te spannen voor een zo laag mogelijke winning van gas uit het Groningen-veld. Ook zou GasTerra de inzet van gasopslag Norg moeten optimaliseren zodat fluctuaties in de gasproductie te minimaliseren.  Het ministerie heeft vooralsnog geen aanwijzingen verstrekt aan GTS noch aan GasTerra. Tot slot heeft SodM er bij het ministerie op aangedrongen zo snel mogelijk een besluit te nemen over de verruiming van de opslagcapaciteit van Norg. SodM heeft de voorgestelde verruiming vorig jaar onderzocht en concludeert dat deze niet leidt tot extra seismische risico’s voor omwonenden. Door de gasopslag optimaal in te zetten, kunnen pieken in de productie van Groningen-gas zoveel mogelijk worden vermeden.  

SodM geeft in Groningen toelichting op haar adviezen in het kader van het ontwerp-besluit
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert van 4 september tot en met 7 september inloopspreekuren bij de verschillende locaties. Ook SodM is hier aanwezig om vragen over haar adviezen in het kader het van ontwerp-instemmingsbesluit te beantwoorden.  Hieronder vindt u de dagen, tijden en locaties van de inloopspreekuren:

  • 4 september 2018 15:00-19:00 Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12
  • 5 september 2018 09:00-13:00 Gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157
  • 6 september 2018 09:00-13:00 Gemeentehuis Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10
  • 6 september 2018 15:00-19:00 Gemeentehuis Loppersum, Molenweg 12
  • 7 september 2018 09:00-13:00 Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1

U kunt tot 4 oktober uw zienswijze indienen op het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie. Meer informatie over wat het ministerie doet met uw zienswijze en over het definitieve instemmingsbesluit, leest u op de website van RVO, Bureau Energieprojecten

Overzicht van adviezen van SodM aan EZK over de gaswinning in Groningen in 2018
17 juli:             Advies over de gaswinning in Groningen gasjaar 2018/2019
4 juli:               Technische briefing in de Tweede Kamer over ons advies over de versterking
27 juni:            Advies over de gevolgen van de afbouw van de gaswinning voor de
veiligheidsrisico’s en de versterkingsopgave

6 juni:              Reactie op spoedwet gaswinning Groningen
26 april:           Technische briefing in de Tweede Kamer over ons advies om de gaswinning in
Groningen te verlagen

13 april:           Consultatiereactie op het wetsvoorstel minder gas uit Groningenveld
1 februari:       Advies Groningen-gasveld n.a.v. aardbeving Zeerijp van 8 januari 2018