Reactie van SodM op ontwerpversie ministeriële regeling tot wijziging van de Mijnbouwregeling (Groningenveld)

SodM acht het van belang dat de effectiviteit van het toezicht op de aardbevingen in Groningen behouden blijft.

SodM heeft nog een aantal aandachtspunten voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de ministeriële regeling tot wijziging van de Mijnbouwregeling. De wijziging voorziet in het stellen van nadere regels ter invulling van enkele artikelen in de Mijnbouwwet voor de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld. De artikelen gaan over de uitvoering van de operationele strategie.

Effectief werkend Meet- en regelprotocol van belang

SodM adviseert een aantal wijzigingen zodat er een effectief werkend Meet- en Regelprotocol (MRP) is voor het toezicht op de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning. Het MRP werkt als een signaleringssysteem: door aardbevingen kunnen grenswaarden worden overschreden, en aan het overschrijden van grenswaarden zijn acties verbonden. Bij een overschrijding adviseert SodM de minister van EZK over de te nemen maatregelen. Het MRP beschrijft dus een winningswijze van meten en regelen. Het doel is om schade en veiligheidsrisico’s zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Uitvoering- en handhaafbaarheidstoets op ontwerpversie van de wijziging

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 29 augustus 2019 een ontwerp van de wijziging van de Mijnbouwregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Uitgangspunt van EZK voor deze wijziging is het kunnen sturen op het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld om deze zo snel mogelijk te kunnen beëindigen. SodM heeft de uitvoering en handhaafbaarheid van deze ontwerpversie van de wijziging getoetst.