Advies actualisatie winningsplan Zuidwending

Voor de zoutwinning in Zuidwending is door de mijnbouwer (Nobian) een actualisatie van het winningsplan ingediend. Dat was nodig omdat er meer bodemdaling is dan vergund. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft over de actualisatie van het winningsplan advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

SodM heeft de extra bodemdaling beoordeeld en ziet geen reden om negatief te adviseren op het geactualiseerde winningsplan. Wel heeft SodM het bevoegd gezag geadviseerd om aan de vergunning een aantal voorwaarden te verbinden:

  • Het uitvoeren van een analyse, na toekomstige metingen van de bodemdaling, waarin de resultaten van de meting met de voorspelling worden vergeleken.
  • Het opstellen van een voorspelling voor de bodemdaling voor elke 50 jaar, tot het jaar 2250.
  • Het, in samenspraak met het waterschap, provincie en gemeente, inzichtelijk maken van de gevolgen van de totale, historische en toekomstige, bodemdaling in het gebied, inclusief beheersmaatregelen en financiële waarborgen.


SodM vindt het belangrijk om breder  te kijken dan alleen naar de bodemdaling. In het advies staan een aantal aandachtspunten die niet te maken hebben met de uitbreiding van de maximaal toegestane bodemdaling, maar die wel van belang zijn:

  • In en om Zuidwending vinden verschillende ondergrondse activiteiten plaats. Op dit moment al zoutwinning en de opslag van aardgas. In de toekomst mogelijk ook opslag van waterstof en perslucht. Daarom is het belangrijk dat bij alle aanvragen, nu en in de toekomst, nadrukkelijk aandacht is voor (mogelijke) interactie tussen verschillende ondergrondse activiteiten.
  • Aandacht voor eventuele bodemtrillingen en stabiliteit van de cavernes in het wingebied Zuidwending. 
  • Het hebben van afsluitplannen is een vereiste: een plan voor het veilig achterlaten van een zoutcaverne na beëindiging van de winning.