Zoutwinning

In het noorden en oosten van Nederland zijn op sommige plekken in de ondergrond dikke zoutlagen van soms wel honderden meters dik te vinden. De ondiepste zoutlagen bevinden zich op een diepte vanaf 100 m (Zuidwending), de diepste zoutlagen zijn aanwezig tot een diepte van 5000 m. Deze zoutlagen zijn ontstaan doordat miljoenen jaren geleden het water uit binnenzeeën is verdampt, waarna het zout achterbleef.

Animatie Staat van de sector zout

Animatie Staat van de sector zout

Zout.
Niet weg te denken uit ons leven.
In ons eten... op winterdagen .... en in productieprocessen...
En dat zout komt gewoon uit eigen bodem!
Hoe?
Door zoutwinning.
Zoet water gaat de zoutlaag in...lost het zout op...en wordt weer opgepompt.
Het water verdampt... en wordt droog zout.
Er blijft een holte achter in de grond, de caverne.
Zoutwinning zorgt voor een bodemdaling.
Meestal zo langzaam dat we hier niets van merken.
Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op een veilige zoutwinning.
Want aan zoutwinning zijn ook risico’s verbonden.
Een dun laagje diesel beschermt het dak van de zoutcaverne.
Zoutwater stroomt boven de grond door leidingen.
Bij lekkage bestaat er een kans dat zoutwater of diesel de bodem vervuilen.
Ook is niet elke caverne even stabiel.
Hier hoef je boven de grond niets van te merken.
Het meten van instabiliteit is belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen.
Tijdens de zoutwinning worden de risico’s nauwkeurig gemeten.
Maar hoe de caverne zich gedraagt ná de zoutwinning is onzeker en verdient onderzoek.
Alleen door verantwoordelijkheid te nemen voor de risico’s gedurende de zoutwinning én daarna, zorgen we voor de veiligheid van mens en milieu.
Ook voor toekomstige generaties.
Meer weten? Kijk op www.sodm.nl/zoutwinning

Hoe werkt zoutwinning?

Zout wordt in ons land gewonnen door oplosmijnbouw. Diep in de grond zit een zoutlaag. Hier wordt zoet water ingebracht, waarin het zout oplost. Het zoute water (pekel) wordt opgepompt. Het water wordt verdampt en droog zout blijft over. Het zout is onder andere bestemd voor consumptie, en wordt gebruikt als onthardingszout, strooizout en grondstof voor de chemische industrie. Er blijft een holte achter gevuld met pekel in de ondergrond, de caverne. Een dun laagje diesel op de pekel beschermt het dak van de zoutcaverne onder de grond. Zoutwinning zorgt voor een bodemdaling. Meestal zo langzaam dat we hier niets van merken.

Fases van zoutwinning
Beeld: ©Staatstoezicht op de Mijnen / in60seconds

Wat is de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen?

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de veiligheid voor mens en milieu bij zoutwinning. Want aan zoutwinning zijn ook risico’s verbonden. Om zout te mogen winnen, moet het zoutbedrijf vergunningen aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). SodM adviseert het ministerie over het verlenen van vergunningen. Daarnaast houdt SodM toezicht op de zoutwinning en de veiligheid van werknemers in de zoutsector.  In 2018 heeft SodM in een aantal aanbevelingen gedaan aan de zoutindustrie en EZK in de Staat van de sector zout.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van SodM?

SodM ziet erop toe dat de zoutwinning veilig gebeurt. In het bijzonder kijkt SodM naar:

  • Lange termijn; Zoutwinningsbedrijven zijn vooral gericht op het beheersen van de risico’s tijdens de winning en het reageren op incidenten; er te weinig aandacht voor de lange  termijn. Het is niet verantwoord om het ordelijk verlaten van putten en cavernes in de ondergrond af te schuiven naar de toekomst  en om steeds grotere cavernes te maken.  
  • Cavernes; De caverne die in de ondergrond is ontstaan kan voor altijd blijven bestaan, (zeer) langzaam verdwijnen, of in uitzonderlijke situaties op een gegeven moment instorten. Hier hoef je boven de grond niets van te merken. Het meten van instabiliteit is belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen. In Twente bevindt zich een vuilstort bovenop een aantal cavernes. Dit vuil kan tot milieuverontreiniging leiden wanneer de cavernes instorten en zich met dit vuil vullen.
  • Milieuverontreiniging; Bij een lekkage van transportleidingen kan pekel de bodem verontreinigen.

Toezicht en handhaving door SodM

In 2016 heeft SodM Nouryon (toen nog Akzo Nobel Salt) onder verscherpt toezicht gesteld omdat lekkageproblemen bij de zoutwinning niet goed onder controle waren. Ook gaf Nouryon het opruimen van oude zoutcavernes te weinig urgentie. In 2019 heeft SodM vastgesteld dat ondanks de doorgevoerde reeks aan verbeteringen, op onderdelen nog te weinig voortgang werd geboekt. Daarom handhaaft SodM vooralsnog het verscherpte toezicht op Nouryon. Per februari 2021 spitst SodM het verscherpt toezicht op Nouryon/Nobian toe op twee dossiers.

Bij Veendam (Nedmag) zijn in 2018 grote aantallen liters pekelwater en mogelijk ook diesel door het cavernedak weggestroomd naar de bovenliggende zandsteenlaag. Nedmag heeft onderzoek gedaan naar dit incident. SodM deelt de conclusies over de waarschijnlijke oorzaak. SodM is voorzichtiger in de conclusie dat er geen gevaar is voor mens en milieu. SodM acht de kans klein dat het grond- en oppervlaktewater door pekel of diesel wordt vervuild. De gevolgen hiervan kunnen echter wel groot zijn.

Waar vindt zoutwinning plaats?

In Nederland zijn er drie maatschappijen die op drie plaatsen steenzout (natriumchloride: keukenzout) winnen: in Twente bij Hengelo (Nouryon) , in Groningen bij Winschoten en Zuidwending (Nouryon) en in Friesland bij Harlingen (Frisia). Bij Veendam (Nedmag) wordt magnesiumzout gewonnen. De meeste winningen vinden plaats op een diepte van 200 meter tot 1600 meter. In Friesland op een diepte van 2500 meter tot 3000 meter. 

Vormen van zoutwinning
Beeld: ©Staatstoezicht op de Mijnen / in60seconds

Deze gebieden hebben allemaal hun eigen kenmerken: