Advies actualisatie winningsplan Heiligerlee

Voor de zoutwinning in Heiligerlee is door de mijnbouwer (Nobian) een actualisatie van het winningsplan ingediend. Dat was nodig omdat, bij doorgaande productie, in de toekomst de werkelijke bodemdaling de vergunde waarde zal overschrijden.  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft over de actualisatie van het winningsplan advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

SodM adviseert volledig nieuw winningsplan in te dienen

SodM pleit ervoor dat alle onderdelen uit het winningsplan Heiligerlee opnieuw worden beoordeeld in een volledig nieuw winningsplan, in plaats van enkel het winningsplan aan te passen op het gebied van bodemdaling.  De mijnbouwer heeft uitsluitend voor de bodemdaling een actualisatie van het winningsplan ingediend. Aan het huidige winningsplan is door het bevoegd gezag instemming verleend in 2009. De afgelopen jaren is de kennis op het gebied van zoutwinning  en specifiek over het veilig achterlaten van een zoutcaverne toegenomen. Alleen bij de beoordeling van een volledig winningsplan worden alle risico’s in samenhang gewogen. 

Advies over extra bodemdaling

SodM adviseert om een volledig nieuw winningsplan in te dienen en heeft daarnaast, op verzoek van het bevoegd gezag, de extra bodemdaling beoordeeld. SodM ziet op dit moment geen reden om negatief te adviseren op de adviesvraag . Wel adviseert SodM om voorwaarden aan een eventuele instemming te verbinden. Deze voorschriften zijn belangrijk voor een veilige en verantwoorde winning. 
  SodM adviseert het bevoegd gezag om aan de vergunning een aantal voorwaarden te verbinden, waaronder:

 • Het uitvoeren van een analyse, na toekomstige metingen van de bodemdaling, waarin de resultaten van de meting met de voorspelling worden vergeleken.
 • Het, in samenspraak met het waterschap, provincie en gemeente, inzichtelijk maken van de gevolgen van de totale, historische en toekomstige, bodemdaling in het gebied, inclusief beheersmaatregelen en financiële waarborgen. Ook moeten afspraken worden vastgelegd over maatregelen om binnen de droogleggingsnormen te blijven.
 • Het opstellen van een onderbouwde schatting  voor de bodemdaling voor elke 50 jaar, tot het jaar 2250.

Andere aandachtspunten

SodM vindt het belangrijk om alle onderdelen van het winningsplan opnieuw te beoordelen. In het advies van SodM aan de staatssecretaris staan een aantal aandachtspunten die niet te maken hebben met de uitbreiding van de maximaal toegestane bodemdaling, maar die wel van belang zijn, waaronder:

 • Maatvoering cavernes
  De afmetingen van de cavernes en ligging van de cavernes ten opzichte van de rand van de zoutkoepel zoals beschreven in het geldige winningsplan komt niet overeen met de daadwerkelijke situatie. SodM adviseert hierop te letten bij toekomstige ontwikkelingen, zoals het indienen van een afsluitplan of een winningsplan voor na 2025. 
 • Interactie tussen verschillende ondergrondse activiteiten
  In en om Heiligerlee vinden verschillende ondergrondse activiteiten plaats. Op dit moment al zoutwinning en de opslag van aardgas. Binnen dezelfde regio wordt aanvullende zoutwinning overwogen. Daarom is het belangrijk dat bij alle aanvragen, nu en in de toekomst, nadrukkelijk aandacht is voor (mogelijke) interactie tussen verschillende ondergrondse activiteiten.
 • Bodemtrilling en cavernestabiliteit
  Aandacht voor eventuele bodemtrillingen en stabiliteit van de cavernes in het wingebied Heiligerlee.