Evaluatie van de Brent Decommissioning derogation documents

Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft SodM vier onafhankelijke wetenschappers opdracht gegeven de rapporten te evalueren op basis waarvan het Verenigd Koninkrijk instemming wil verlenen aan Shell voor het gedeeltelijk laten staan van installaties in de Noordzee.

Met welke reden is deze evaluatie uitgevoerd?

Het algemene uitgangspunt is dat uitgeproduceerde installaties op zee worden verwijderd. Als daarvan wordt afgeweken, dan dient de zogenaamde OSPAR [1] Decision 98/3 gevolgd te worden. Dat heeft het Verenigd Koninkrijk gedaan. De ondertekenaars van het OSPAR verdrag worden dan in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven op het voornemen van (in dit geval) het Verenigd Koninkrijk om een vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk laten staan van uitgeproduceerde olieproductieplatforms.

Met deze onafhankelijke evaluatie laat de minister van IenW zich adviseren om een standpunt in te nemen over dit voornemen van het Verenigd Koninkrijk. De evaluatie heeft zich gericht op de door het Verenigd Koninkrijk gebruikte onderzoeken over het al of niet verwijderen van onderdelen van drie Brent-platforms in Brits territoriaal water op ruim 180 km van de Shetland-eilanden.

Hoe is het rapport tot stand gekomen?

In het verlengde van het verzoek van de minister van IenW heeft SodM allereerst het KEM [2] panel advies gevraagd welke partijen een onafhankelijk onderzoek naar de Brent studies zouden kunnen uitvoeren. SodM heeft vervolgens vier wetenschappers benaderd en gevraagd de evaluatie uit te voeren. Drie zijn werkzaam bij de Deense Technische Universiteit (DTU) en één is een onafhankelijk onderzoeker in Nederland. Het onderzoek is niet uitgevoerd in naam van de DTU (zoals in eerdere berichtgeving in media wordt gesteld), maar door de betrokken vier wetenschappers als onafhankelijke groep op persoonlijke titel. De onderzoeksgroep heeft een conceptrapport aangeleverd aan SodM. SodM heeft dit concept beoordeeld en van commentaar voorzien. Het commentaar is verwerkt in de definitieve versie van het rapport. SodM heeft het definitieve evaluatierapport doorgestuurd naar de minister van IenW.

Wat vindt SodM van het rapport?

Naast haar eigen beoordeling heeft SodM KEM gevraagd de kwaliteit van het evaluatierapport te beoordelen. Het terzake deskundige KEM panellid heeft het volgende laten weten: “I find the report of the Independent Evaluation Group on the Brent Decommissioning Derogation documents to be very well written. The assessment is well motivated and the recommendations are properly formed. The authors have considered and evaluated various options carefully and have provided recommendations for different scenarios.”

SodM onderschrijft de conclusies van het rapport. Naar het oordeel van SodM maakt de evaluatie duidelijk dat er op grond van de tot dusver verrichte onderzoeken onvoldoende grond is om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule in het OSPAR verdrag. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke handelwijze de beste is en daarmee of van de algemene uitgangspunten van het OSPAR verdrag afgeweken kan worden.

[1] Het OSPAR verdrag staat voor het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en heeft als doel door internationale samenwerking het maritieme milieu in de noordoostelijke Atlantische Oceaan inclusief de Noordzee te beschermen.

[2] KEM staat voor Kennisprogramma Effecten Mijnbouw. De minister van EZK heeft het KEM ingesteld om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de Onderzoekraad voor de Veiligheid. Het KEM heeft tot doel het inzicht in mogelijke dreigingen en risico's van mijnbouwactiviteiten in Nederland te vergroten. De doelstelling van KEM is onder meer het ontwikkelen van onafhankelijke, openbare gevalideerde en gezaghebbende beoordelingen van de effecten en -risico’s van mijnbouw. Aan deelnemers van het expertpanel zijn strenge eisen gesteld qua onafhankelijkheid ten opzichte van de industrie en wetenschappelijke reputatie. Kijk voor meer informatie over KEM en de resultaten van het onderzoek op kemprogramma.nl..