Besluit Wob-verzoek inzake rapport geluidsproductie Vermilion, locatie Mildam

SodM publiceert op verzoek een rapport over de geluidsproductie van Vermilion op hun locatie in Mildam. Het rapport is van 2 januari 2018.

Een burger verzocht op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in oktober 2018 om het geluidsrapport van Vermilion voor de locatie Mildam te ontvangen. Vermilion heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het bekend maken van dit rapport. SodM deelde het rapport, zonder de persoonsgegevens, met de indiener van het Wob-verzoek. Het gevraagde document is als bijlage bij het Wob-besluit gevoegd.

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moest Vermilion de geluidsproductie op de locatie Mildam onderzoeken en hierover rapporteren. Een inwoner van deze gemeente heeft op grond van Wob om de bekendmaking van dat rapport verzocht.