Nationale en internationale samenwerking

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft ook in 2019 nauw samengewerkt met andere toezichthouders met aanvullende bevoegdheden en de samenwerkingsovereenkomsten met die partijen waar nodig vernieuwd. Met internationale partners wisselde SodM kennis en ervaringen uit.

Nationale samenwerking

SodM werkte in 2019 voor haar toezicht samen met en in opdracht van andere inspectiediensten, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit heeft onder meer geresulteerd in een goed afgestemde Staat van de sector Windenergie op zee. In 2019 is gestart met de actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst met de ANVS. De actualisatie van de andere samenwerkingsovereenkomsten met andere toezichtpartners wordt in 2020 opgepakt.

Daarnaast werkt SodM voor de afstemming van het stafrechtelijke en bestuursrechtelijke toezicht samen met het Openbaar Ministerie. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, de belangenbehartigingsorganisatie van de olie- en gasindustrie in Nederland. In 2019 waren er twee bijeenkomsten in het kader van het Bonden- en Branche overleg.

Kennis en informatie uitwisselen, geleerde lessen delen en grote rampen helpen voorkomen

Internationale samenwerking

Ter ondersteuning van de uitoefening van de toezichttaken neemt SodM op internationaal niveau actief deel aan samenwerkingsverbanden, organisaties en overlegstructuren. Internationale samenwerking zorgt ervoor dat kennis en informatie wordt uitgewisseld en geleerde lessen worden gedeeld. De doelstellingen zijn veelal gelijk en richten zich op veiligheid, vooral op de grote risico’s, om zo grote rampen te helpen voorkomen. De evaluatie van de kosten en opbrengsten van de internationale samenwerking door SodM die voor 2019 was voorgenomen, is gegeven andere prioriteiten uitgesteld naar 2020.

International Regulators Forum

Het International Regulators Forum (IRF) bestaat uit 11 onafhankelijke offshore Olie en Gas toezichthouders. IRF hield zijn jaarlijkse Algemene Vergadering op 18-20 juni 2019 in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door SodM. De IRF herhaalde haar oproep tot actie aan internationale organisaties van de petroleumindustrie en individuele exploitanten voor een beter leiderschap op het gebied van veiligheid met aanhoudende inspanningen om incidenten te voorkomen, vooral met betrekking tot procesveiligheid en zware ongevallen. IRF-leden deelden lessen die ze het afgelopen jaar hadden geleerd met presentaties over casestudies. Daarbij lag de nadruk op incidenten met putbeheersing, risico’s door verouderende installaties en nieuwe operators en situaties waar de toezichthouder zich genoodzaakt zag om in te grijpen in de productie om de veiligheid te kunnen waarborgen.

European Union Offshore oil and gas Authorities Group

De European Union Offshore Authorities Group (EUOAG) is een samenwerkingsverband tussen toezichthouders op offshore olie- en gasactiviteiten in Europa en de Europese Commissie (EC). In januari 2019 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de EUOAG, waaraan SodM deel heeft genomen. Onderwerp van deze bijeenkomst was onder meer de voortgang in de lidstaten van de implementatie van vereisten uit de Richtlijn voor veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (2013/30/EU, OSD). Tevens heeft SodM in februari deelgenomen aan de door Joint Research Center van de EC georganiseerde training voor het uitvoeren van ongevalsonderzoeken, waaronder het uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van een zwaar ongeval zoals de Offshore Safety Directive dat verplicht stelt. In juni is onder de vlag van EUOAG een workshop georganiseerd door de Griekse toezichthouder. Eén van de onderwerpen was Emergency Response in de olie- en gasindustrie.

North Sea Offshore Authorities Forum

Het North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) is een samenwerkingsverband van de toezichthouders op offshore olie- en gasactiviteiten in de Noordzee en Noord-Atlantische oceaan. De jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de NSOAF vond in mei 2019 plaats in Dublin. Country updates en informatie over belangrijke veiligheidsincidenten werden uitgewisseld. De voortgang en inrichting van de verschillende NSOAF-werkgroepen is besproken. Zo is afgesproken om met ingang van 2020 een sectie over digitale technieken en cybersecurity op te nemen in de jaarlijkse Country updates.

NSOAF Health & Safety Working Group

In 2019 is de NSOAF Health & Safety Working Group twee keer bij elkaar gekomen, in februari en in september. SodM was in september aanwezig. Belangrijkste onderwerp van beide vergaderingen was het programma voor de Multi National Audit in NSOAF-verband voor 2020. Als onderwerp is gekozen ‘Securing and Maintaining Safe Operations on Drilling Installations’. Doelstelling is om per deelnemend land één tot drie inspecties uit te voeren op mobiele boorinstallaties, waaronder installaties die grensoverschrijdend werkzaam zijn, aan de hand van de gezamenlijke inspectieagenda. Eventueel worden inspecties op de (hoofd)kantoren van de boorondernemingen bezocht door een team van inspecteurs van meerdere toezichthouders. Na de inspecties zullen de resultaten worden teruggekoppeld aan de werkgroep, en uiteraard ook aan de betreffende boor- en mijnbouwondernemingen.

NSOAF Wells Working Group

De NSOAF Wells Working Group is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen, in mei en in november. SodM was beide keren aanwezig. Binnen de werkgroep worden put-operationele aspecten en vooral het grensoverschrijdend gebruik van boorinstallaties besproken, met als doel de risico’s voor mens en milieu te beheersen.

Oslo Paris Commission

In het kader van de Oslo Paris Commission (OSPAR) heeft SodM in 2019 Nederland vertegenwoordigd op de jaarlijkse Offshore Industry Committee vergadering waarbij milieuregelgeving wordt vastgesteld voor de offshore industrie. Daarnaast heeft SodM deelgenomen aan diverse werkgroepen in OSPAR-verband: de werkgroep harmonisatie REACH, dus de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemicaliën, en OSPAR, de werkgroep risk based approach en de werkgroep milieurapportage.

PLatform op zee