Windenergie op zee

Windenergie op zee: veilig vanaf het begin

Met de komst van een groot aantal moderne windturbines in de Noordzee heeft Nederland vanaf 2030 circa 11 gigawatt ter beschikking. Daarmee kunnen 12 tot 13 miljoen woningen van stroom worden voorzien. Nog niet eerder werden er op het Nederlandse deel van de Noordzee zulke grote turbines in zulke grote aantallen gebouwd. Aandacht voor communicatie, veiligheidscultuur, ervaring en opleiding zijn van belang.

Uitgelicht

Staat van de sector gepubliceerd

In 2019 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de Staat van de sector Windenergie op zee gepubliceerd. De zorg voor de gezondheid en veiligheid van mens en de bescherming van het milieu hebben momenteel veel aandacht, ook bij de windenergiesector. De uitdaging waar de sector voor staat, is om dit goede trackrecord vast te houden en de risico’s bij de voorziene groei, technologische ontwikkeling en concurrentie onder controle te houden. Het toezicht moet ingericht worden op een manier die past bij de opgave van 2020. SodM doet in de Staat van de sector een groot aantal aanbevelingen aan de industrie, beleidsmakers binnen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat en aan zichzelf. Deze dienen tot een betere borging van de veiligheid en bescherming van het milieu.

Toezicht

Inspecties windparken

In 2019 is de bouw van enkele grote windparken gestart. SodM volgt dit op de voet en heeft inspecties uitgevoerd in de haven en offshore bij de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden. SodM ziet offshore toe op de naleving van de arbeidsomstandigheden, de arbeidstijden, de productveiligheid en de naleving van de bepalingen in en volgend uit de Wet windenergie op zee en de Waterwet. In de haven inspecteert SodM of de onderdelen voldoen aan de bepalingen omdat een eventueel benodigde aanpassing aan land gemakkelijker uit te voeren is dan op zee. Verder heeft SodM inspecties uitgevoerd bij enkele bestaande windparken op zee naar aanleiding van technische gebreken.

Check op calamiteitenplannen

Voor het toezichtthema Noodprocedures en het inspectieproject Implementatie Arbocatalogus zijn in 2019 de calamiteitenplannen van de bestaande parken en de parken in aanbouw opgevraagd, om in 2020 te worden beoordeeld. Dit zal inzichtelijk maken of de procedures helder zijn voor operators en onderaannemers, en of de verantwoordelijkheden helder zijn belegd en bij wie.

Ontwikkeling

Onderdelen van windturbines

Werkinstructies en inspectieagtenda in ontwikkeling

Ook het toezicht moet toegesneden zijn op de groeiende sector. In 2019 is gestart met het opbouwen van kennis en het uitwerken van werkinstructies die inspecteurs handvatten en richtlijnen voor het toezicht geven. Dit krijgt een vervolg in 2020. Het Toezichtsarrangement Wind op zee, inclusief handhavingsstrategie, is een volgende stap.