Meld werkzaamheden (omgevingsvergunning)

Veel van de mijnbouwlocaties waar SodM toezicht op houdt, krijgen vroeg of laat te maken met wijzigingen, uitbreidingen of nieuwbouw van vergunningplichtige bouwwerken. EZK verleent de omgevingsvergunning en verbindt daaraan voorwaarden (bijvoorbeeld welke constructieve gegevens nog moeten worden ingediend) en meldingsverplichtingen (start bouw, storten van beton enz.). Welke gegevens en meldingen dit precies betreft, varieert per vergunning en moet u zelf controleren.

Het (tijdig) melden van voorgenomen werkzaamheden is voor het toezicht van SodM van groot belang aangezien wij dan eventuele inspecties kunnen inplannen voordat het werk is uitgevoerd. Wij wijzen u er dan ook met klem op dat de voorwaarden en meldingsverplichtingen niet vrijblijvend zijn en tijdig, conform de vergunningsvoorwaarden, moeten worden ingediend bij SodM.

De meldingen van voorgenomen werkzaamheden en bijbehorende stukken worden bij voorkeur ingediend bij SodM via de website (zie onderstaand digitaal formulier) of via omgevingsloket@sodm.nl. Als dit niet mogelijk is kan het telefonisch via 070 – 379 8400.

Als een inspecteur constateert dat in afwijking van de aan u verleende omgevingsvergunning wordt gebouwd of niet (tijdig) is gemeld, is hij bevoegd om handhavend dan wel verbaliserend op te treden. Ten slotte wijzen wij u erop dat een kopie van uw omgevingsvergunning en van alle (goedgekeurde) vergunningstekeningen en berekeningen op het werk aanwezig moeten zijn.

Meldingen Omgevingsvergunning

Het kenmerk vindt u rechtsboven in uw vergunning.
Geef a.u.b. een geldig e-mailadres op. Na het versturen van het formulier ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van de door u verstrekte gegevens.
Werkzaamheden die plaatsvinden(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om te controleren of u de melding in het kader van de Omgevingsvergunning juist en tijdig heeft ingediend.

Akkoordverklaring(verplicht)