Evaluatie van het Meet- en regelprotocol voor Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gebruikt het Meet- en regelprotocol (MRP) voor het toezicht op de gaswinning in Groningen. Het MRP werkt als een signaleringssysteem: door aardbevingen kunnen grenswaarden worden overschreden, en aan het overschrijden van grenswaarden zijn acties verbonden. Bij een overschrijding adviseert SodM de minister van EZK over de te nemen maatregelen. Het MRP beschrijft dus een winningswijze van meten en regelen. Het doel is om schade en veiligheidsrisico’s zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Afbeelding Meet- en regelprotocol (zie Figuur 3)

SodM heeft de werking van het MRP samen met wetenschappers, stakeholders en de regio geëvalueerd. De aanbevelingen staan in dit rapport beschreven. Hierin geeft SodM ook aan hoe het MRP aangepast moet worden om aan te sluiten bij de gewijzigde Mijnbouwwet, omdat de wettelijke zorgplicht voor een veilige gaswinning niet meer louter op de NAM rust, maar ook bij de minister van EZK.