Inspecteren

Ongeveer 45 inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houden toezicht door te controleren of mijnbouwbedrijven, netbeheerders en exploitanten van windparken op zee zich aan de wet houden. Zij doen dat met veldinspecties op locatie en met kantoorinspecties (administratief toezicht) door bijvoorbeeld rapportages te controleren en werkplannen te beoordelen die het bedrijf verplicht aanlevert. 

Inspecteren op locatie

Met welke regelmaat SodM locaties bezoekt, is afhankelijk van de specifieke risico’s en het naleefgedrag. Er vinden aangekondigde en niet-aangekondigde inspecties plaats. Inspecties van offshorelocaties kondigt SodM altijd minimaal één uur vooraf aan in verband met de beschikbaarheid van een landplaats voor de helikopter. Inspecties vinden plaats op basis van een jaarplanning, maar ook na incidenten of na signalen zoals klachten. Locaties die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) bezoekt SodM samen met de betreffende Veiligheidsregio. 

Wetgeving en toezicht

SodM heeft eigen toezichtstaken vanuit de Mijnbouwwet en de Gaswet. Daarnaast houdt SodM toezicht namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de Arbeidsomstandighedenwet, het Brzo 2015 en de Arbeidstijdenwet. Namens de minister van Economische Zaken en Klimaat houdt SodM toezicht op de naleving van de milieu- en kernenergiewetgeving op mijnbouwwerken. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat houdt SodM toezicht op de Wet windenergie op zee en het Waterbesluit.

Inspectierapporten

De inspecteurs leggen hun waarnemingen, de geldende normen en de beoordeling vast in een inspectierapport. Dit rapport delen zij met het bedrijf. Tijdens inspecties of onderzoek kunnen inspecteurs overtredingen constateren. Aan de hand van een interventiematrix (zoals de interventiematrix in het Toezichtarrangement Geothermie) bepaalt SodM de mogelijke vervolgstappen.