Missie en visie

SodM wil uitdragen waar zij als organisatie voor staat en wat de samenleving van ons mag verwachten. In een paar korte zinnen geven wij hier aan wat de kern van ons werk is.

Wat is de missie van SodM?

Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat SodM er is voor hun veiligheid en gezondheid én de bescherming van het milieu. Het borgen van die aspecten van het publieke belang bij de winning, de opslag en het transport van met name delfstoffen is uitgangspunt van handelen. SodM bevordert dat de onder toezicht gestelde bedrijven bij het doelmatig winnen hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu daadwerkelijk nemen.

Wat is de visie van SodM?

Het gebruik van de ondergrond leidt geregeld tot maatschappelijke discussies met grote gevoeligheden. Burgers maken zich zorgen over hun veiligheid en over de gevolgen van dit gebruik voor de toekomst van onze planeet. Dit stelt hoge eisen aan de expertise van de toezichthouder, zowel op organisatieniveau, als op individueel niveau van de inspecteur. Hoogwaardige expertise, die voortdurend wordt uitgebreid, stelt SodM in staat om gezaghebbend te oordelen. Een heldere toon en een zichtbare en herkenbare presentatie dragen er aan bij dat onze expertise  door de samenleving wordt erkend.

Waarom is kennisontwikkeling belangrijk voor SodM?

SodM analyseert en beoordeelt risico’s en besteedt met eigen budget onderzoek uit aan een netwerk van toonaangevende nationale (en zo nodig internationale) kennisinstellingen. SodM is een van de opdrachtgevers van  het Nationaal Onderzoeksprogramma Effecten Mijnbouw i.o., het kennisnetwerk van gezaghebbende en onafhankelijke onderzoekers en instituten. De kennisontwikkeling binnen dit programma wordt primair gestuurd vanuit vragen, die SodM en het directoraat-generaal beleid (ETM) stellen. Het is de taak van SodM om goede vragen te stellen, de onderzoeksresultaten te analyseren en te beoordelen en hierover helder te communiceren. Het kennisnetwerk zorgt tijdig voor wetenschappelijke reviews op kennisontwikkeling om zo te bereiken dat onderzoeksresultaten onomstreden zijn, zowel voor burgers als voor bestuurders en politici.

Wat zijn de kernwaarden van SodM?

Kernwaarden van SodM zijn resultaatgerichtheid, kwaliteit en samenwerking. Ons handelen is gebaseerd op goede data-analyse en geobjectiveerde informatie & kennis. Ons handelen is er op gericht dat de onder toezicht gestelde bedrijven hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu daadwerkelijk nemen. SodM wil actief informatie delen, verbinding zoeken, goed communiceren en open de dialoog aangaan. SodM neemt een open houding aan ten opzichte van kritische tegengeluiden van burgers en bedrijven, maar SodM opereert tegelijkertijd eigenstandig en integer.

Wat zijn de belangrijkste taken van SodM?

SodM heeft verschillende taken. De eerste is risicoanalyse en –beoordeling: het wetenschappelijk verantwoord (laten) maken van diagnoses, analyses en beoordelingen van de risico’s die kunnen ontstaan vanwege activiteiten (in de diepe) ondergrond, in de bodem en op de locaties. De samenleving moet ervan uit kunnen gaan dat de toezichthouder over onomstreden deskundigheid beschikt om risico’s van delfstofwinning, -transport en -opslag te beoordelen.

De tweede functie is risicomanagement. De onder toezicht gestelde bedrijven worden geacht conform wet- en regelgeving te handelen. Toch gaat  de inspecteur met actuele kennis en  adequate vaardigheden hier niet zonder meer vanuit. Hij houdt toezicht meteen onsje ‘gezond wantrouwen’ waarbij de veiligheid van burgers en het milieu voorop staat.