Missie en visie

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Wat zijn de kernwaarden van SodM?

SodM werkt missiegedreven, risicogestuurd en impactgericht. Daarbij zijn de medewerkers van SodM transparant, zorgvuldig, verbonden en rolzuiver.

Wat zijn de belangrijkste taken van SodM?

SodM heeft verschillende taken. De eerste is risicoanalyse en –beoordeling: het wetenschappelijk verantwoord (laten) maken van diagnoses, analyses en beoordelingen van de risico’s die kunnen ontstaan vanwege activiteiten (in de diepe) ondergrond, in de bodem en op de locaties. De samenleving moet ervan uit kunnen gaan dat de toezichthouder over onomstreden deskundigheid beschikt om risico’s van delfstofwinning, -transport en -opslag te beoordelen.

De tweede functie is risicomanagement. De onder toezicht gestelde bedrijven worden geacht conform wet- en regelgeving te handelen. Toch gaat de inspecteur met actuele kennis en adequate vaardigheden hier niet zonder meer vanuit. Hij houdt toezicht met een onsje ‘gezond wantrouwen’ waarbij de veiligheid van burgers en het milieu voorop staat.

Waarom is kennisontwikkeling belangrijk voor SodM?

SodM analyseert en beoordeelt risico’s en besteedt met eigen budget onderzoek uit aan een netwerk van toonaangevende nationale (en zo nodig internationale) kennisinstellingen. SodM is een van de opdrachtgevers van het Nationaal Onderzoeksprogramma Effecten Mijnbouw i.o., het kennisnetwerk van gezaghebbende en onafhankelijke onderzoekers en instituten. De kennisontwikkeling binnen dit programma wordt primair gestuurd vanuit vragen, die SodM en het directoraat-generaal beleid (ETM) stellen. Het is de taak van SodM om goede vragen te stellen, de onderzoeksresultaten te analyseren en te beoordelen en hierover helder te communiceren. Het kennisnetwerk zorgt tijdig voor wetenschappelijke reviews op kennisontwikkeling om zo te bereiken dat onderzoeksresultaten onomstreden zijn, zowel voor burgers als voor bestuurders en politici.