Missie en visie

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Uitleg missie

'Veiligheid van de mens' zien we als het voorkomen van ziekte, letsel en overlijden van werknemers en burgers. Met oog en oor voor het perspectief van de samenleving geven wij een heldere duiding aan risico’s. Daarmee dragen we bij aan het vertrouwen van burgers in een veilige leefomgeving.

'Bescherming van het milieu' betekent het voorkomen van onomkeerbare nadelige effecten en beperken van hinder en schade voor mens en ecosysteem. Veiligheid en milieu zijn belangrijk nu en in de toekomst. Het gaat om effecten die op korte, lange en zeer lange termijn kunnen optreden.

'Energiewinning en het benutten van de ondergrond' omvat de winning, transport en opslag van delfstoffen en warmte, en de opwekking van hernieuwbare energie op zee. Ons toezicht draagt bij aan een verantwoorde energietransitie.

Kernwaarden SodM

SodM werkt missiegedreven, risicogestuurd en impactgericht. Daarbij zijn de medewerkers van SodM transparant, zorgvuldig, verbonden en rolzuiver.