Stedin moet de registratie van het gastransportnet verbeteren

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft aan Stedin Netbeheer B.V. een last onder dwangsom (LOD) opgelegd. Doel hiervan is dat Stedin zorgt dat de registratie van gasnetten actueel en compleet is. Onjuiste informatie over het gastransportnet is één van de achterliggende oorzaken van een gasexplosie in februari 2022 in Zoetermeer, waarbij meerdere medewerkers gewond raakten. Dit ernstige incident laat zien dat veiligheid een essentiële voorwaarde is voor alle activiteiten in het kader van de gasdistributie. 

Beheersen van veiligheidsrisico’s

Van netbeheerders wordt verwacht dat zij de veiligheidsrisico’s actief en navolgbaar beheersen en hier open over zijn. Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om in hun Kwaliteitsborgingssysteem (KBS) te beschrijven hoe zij de veiligheidsrisico’s van zowel gasdistributie als gaskwaliteit doeltreffend beheersen. Netbeheerders houden op grond van het KBS een Bedrijfsmiddelenregister (BMR) bij en hanteren een procedure die ertoe leidt dat het BMR actueel en compleet is. Een BMR bevat actuele tekeningen van de gasnetten van de netbeheerder. Wijzigingen in het gasnet moeten op grond van de wet binnen twee maanden zijn verwerkt in het BMR, zodat bij incidenten en onderhoud kan worden gewerkt met juiste en volledige informatie. Stedin voldoet niet aan deze wettelijke vereisten. Dit zorgt voor afwijkingen tussen de tekeningen en de feitelijke situatie. 

Last onder dwangsom

Daarom heeft SodM heeft in juni 2023 een LOD opgelegd aan Stedin waarin het bedrijf wordt verplicht om uiterlijk 31 december 2023 zowel een doeltreffende procedure te hebben als om de maatregelen door te voeren die zij in haar plan van aanpak van 24 februari 2023 heeft beschreven om te komen tot een actueel en compleet BMR. Voor elk verschil tussen de werkelijke situatie van het gastransportnet van Stedin Netbeheer B.V. en de in het bedrijfsmiddelenregister geregistreerde situatie, die na het verstrijken van de hersteltermijn niet binnen twee maanden na het realiseren of constateren van dat verschil in het bedrijfsmiddelenregister is verwerkt, verbeurt Stedin Netbeheer B.V. een dwangsom van € 10.000,-, tot een maximum van € 100.000,-.

Voortgang

Stedin heeft bij SodM documentatie aangeleverd over het BMR en een plan van aanpak met bijbehorende planning om de achterstand in het actueel houden van het BMR in te halen. SodM ziet  toe op realisatie van het plan van aanpak en zal de voortgang en het benodigde tempo nauwlettend volgen.