Hoe gaat het afsluiten van het Groningen-gasveld in z'n werk?

Nu de gaswinning uit het Groningen-gasveld definitief is gestopt, worden de winningslocaties één voor één verwijderd. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet erop toe dat de gasputten goed en permanent worden afgesloten. De langetermijn-effecten van de gaswinning zoals bodemdaling en bodemtrillingen, moet de NAM blijven monitoren. Zo kan SodM, indien nodig, de NAM aanspreken op de gevolgen van de gaswinning in Groningen, ook als ze daar allang mee is gestopt. 

Eerst een plug onderin de gasput

Hoe gaat het afsluiten van een gasput in z’n werk? Eerst worden eventuele restjes aardgas in de installatie afgefakkeld, dat zorgt bovengronds voor een vlam. Daarna wordt in de gasput een metalen plug geplaatst ter hoogte van de zoutlaag direct boven het gasveld.

Dan definitief en lekdicht afsluiten

Nadat een gasput is afgeplugd, kan deze definitief worden afgesloten. Bovenop de metalen plug wordt minimaal 50 meter cement gestort. Direct na het plaatsen van deze cementlaag wordt getest of deze goed afsluit. Dit wordt vervolgens minstens drie maanden in de gaten gehouden om te controleren of de put daadwerkelijk lekdicht is afgesloten. Als dat het geval is, dan volgen hier bovenop meerdere lagen cement met een totale lengte van zo'n 400 meter.

Verwijderen bovenste deel van de put

Bovenop de cementlaag volgt een kolom zoutwater. Dit is water dat al tijdens winning in de put aanwezig was. Op zo'n 60 meter diepte wordt een laatste metalen plug geplaatst met daarboven cement tot het punt waarop de put wordt afgezaagd. De bovenkant van de gasput wordt tot op minimaal drie meter diepte afgezaagd en verwijderd zodat deze geen belemmering meer vormt voor toekomstige ontwikkelingen op het terrein.

Toezicht op het sluiten van het Groningen-gasveld

Mijnbouwondernemingen moeten werkzaamheden aan gasputten eerst ter goedkeuring aan SodM voorleggen. Tijdens de werkzaamheden houdt SodM door middel van aangekondigde en onaangekondigde inspecties in de gaten of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. SodM ziet erop toe dat de putten goed afgesloten zijn én blijven. Na deze werkzaamheden moet de bodem indien nodig worden gesaneerd. De mijnbouwonderneming dient dan een saneringsplan in, waar SodM en de provincie goedkeuring voor moeten geven. Pas als de grond ‘schoon’ is verklaard, wordt deze teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Dan is de locatie ook geen mijnbouwlocatie meer.

Aantal gasputten nodig voor onderzoek naar het gasveld

Niet alle putten worden afgesloten. Er zijn ook nog putten nodig ten behoeve van onderzoek, bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de drukverdeling in het Groningenveld in de gaten te houden. Hier kan geen gas uit gewonnen worden. De NAM maakt een voorstel welke gasputten hiervoor gebruikt zullen worden. SodM zal dit voorstel vervolgens beoordelen.

Monitoren van de langetermijn-effecten van de gaswinning

Naast het veilig verwijderen van de installaties, is ook het monitoren van de langetermijn-effecten van de gaswinning van belang. Want als de gaswinning is gestopt, gaan de bodemdaling en de aardbevingen nog enige tijd door. SodM ziet erop toe dat de NAM deze effecten monitort. Dan kan SodM de NAM aanspreken op langetermijn-gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Updates van de NAM over het sluiten en opruimen van locaties

De NAM heeft een app waarin het bedrijf het laatste nieuws plaatst omtrent het sluiten en opruimen van locaties in Groningen. Deze zogeheten 'NAM omgevingsapp' is te vinden in de app-store.