Eisen voor milieu en veiligheid bij geothermie gebundeld

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceert vandaag het Toezichtarrangement Geothermie. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid voor de veilige toepassing van geothermie in Nederland.

Het Toezichtarrangement Geothermie toont het toezicht en advies van SodM op de gehele levensloop van een geothermieproject: het initiatief, de opsporings- en realisatie, de winning en de verwijdering. Dit geeft ondernemers inzicht in de inrichting van het toezicht van SodM en de eisen die SodM aan hen stelt. Door hierop te anticiperen kan het proces van vergunningverlening en toezicht voor hen versnellen. De toetsingscriteria zijn immers helder.

Het Toezichtarrangement maakt tevens inzichtelijk aan belanghebbenden als werknemers, omwonenden, gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven wat de eisen zijn waaraan de operators moeten voldoen. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de samenleving dat geothermieprojecten op een veilige manier plaatsvinden.

Achtergrond Toezichtarrangement

Nederland streeft naar een duur­zame energie­voorziening die op termijn vrijwel volledig hernieuwbaar en klimaatneutraal is. Geothermie is daar belangrijk in voor het gebruik van warmte voor lichte industrie, glastuinbouw en gebouwen en woningen. Steeds meer bedrijven betreden het speelveld.

In 2017 publiceerde SodM de Staat van de sector Geothermie en schetste daarin de belangrijkste milieu- en veiligheidsrisico’s van geothermie: kans op aardbevingen, milieuschade, vermenging van zoet en zout water en arbeidsveiligheidsrisico’s. Het Toezichtarrangement geeft een overzicht van de wettelijke vereisten om deze risico’s te beheersen. En geeft waar nodig een verduidelijking.

Toezichthouder geothermie

SodM is de onafhankelijk toezichthouder op wet- en regelgeving voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning zoals geothermie. SodM kijkt naar mogelijke risico’s en controleert of de juiste maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen. Is de borging van de veiligheid en milieu niet op orde én wordt regelgeving overtreden, dan kan SodM op verschillende manieren ingrijpen.

Inhoud Toezichtarrangement

Het Toezichtarrangement bevat een overzicht van de adviezen, beschikkingen en inspecties met bijbehorende onderwerpen en normen. Tevens beschrijft het de verschillende mogelijkheden tot bestuurs- en strafrechtelijke interventie door SodM, zoals verscherpt toezicht.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe technieken, ontwikkelingen en kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen leiden tot nieuwe of andere risico’s voor de veiligheid van mens en milieu. Dit kan effecten hebben op het toezicht. Daarom wordt het Toezichtsarrangement regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. Bijvoorbeeld voor de lange termijn-nazorgfase.

Toezicht op naleving wetgeving

Het Toezichtarrangement Geothermie betreft het toezicht op de naleving van onder meer de Mijnbouwwet, de Wabo, de Arbeidsomstandighedenwet, de Kernenergiewet en de Wet milieubeheer.

Staatstoezicht op de Mijnen

Op verzoek van de minister van EZK geeft SodM advies voor de opsporingsvergunning, de winningsvergunning, de instemming op het winningsplan, de m.e.r.-beoordelingsnotitie en de omgevingsvergunning bij geothermieprojecten dieper dan 500 meter.