Toezichtarrangement Geothermie

Met dit toezichtarrangement laat SodM zien hoe ze toezicht houdt op de sector geothermie. Ondertoezichtstaande ondernemingen krijgen inzicht in hoe SodM kijkt naar de activiteiten, wat van hen wordt verwacht en hoe het toezicht is ingericht. Burgers en werknemers krijgen een beeld van hoe veiligheid en de bescherming van het milieu een plek krijgen in het toezicht.

Toezichtarrangement

Het Toezichtarrangement Geothermie toont het toezicht en advies van SodM op de gehele levensloop van een geothermieproject: het initiatief, de opsporings- en realisatie, de winning en de verwijdering. Dit geeft ondernemers inzicht in de inrichting van het toezicht van SodM en de eisen die SodM aan hen stelt. Door hierop te anticiperen kan het proces van vergunningverlening én toezicht voor hen versnellen. De toetsingscriteria zijn immers helder.

Het Toezichtarrangement geeft tevens inzicht aan belanghebbenden als werknemers, omwonenden, gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven wat de eisen zijn waaraan de operators moeten voldoen. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de samenleving dat geothermieprojecten veilig kan plaatsvinden.

Achtergrond Toezichtarrangement

Nederland streeft naar een duur­zame energie­voorziening die op termijn vrijwel volledig hernieuwbaar en klimaatneutraal is. Geothermie is daar belangrijk in voor het gebruik van warmte voor lichte industrie, glastuinbouw en gebouwen en woningen. Steeds meer bedrijven betreden het speelveld.

In 2017 publiceerde SodM de Staat van de sector Geothermie en schetste daarin de belangrijkste milieu- en veiligheidsrisico’s van geothermie: kans op aardbevingen, milieuschade, vermenging van zoet en zout water en arbeidsveiligheidsrisico’s. Het Toezichtarrangement geeft een overzicht van de wettelijke vereisten om deze risico’s te beheersen. En geeft waar nodig een verduidelijking.

Online tool Toezichtarrangement geothermie

De online tool toont snel en overzichtelijk de te nemen stappen in alle fases van het geothermieproject en is doorklikbaar. (let op: werkt niet in Internet Explorer)

Levensloop geothermie