SodM legt Vermilion last onder dwangsom op voor gaswinning uit put 3 onder Heerenveen

Gaswinningsbedrijf Vermilion moet uiterlijk vandaag, dinsdag 11 april, stoppen met het winnen van gas uit put LZG-03 in het gasveld Langezwaag. Daarna gaat een dwangsom lopen van EUR 0,50 per kubieke meter (Nm3), met een maximum van EUR 10 miljoen. Dat heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gisteren aan Vermilion laten weten.

Vooraankondiging

Vorige maand heeft SodM al een vooraankondiging van dit besluit naar Vermilion gestuurd. Vermilion heeft eind november een derde put in productie genomen zonder dat daar een goedgekeurd winningsplan voor is. Dat is niet toegestaan. Vermilion heeft daarna zowel schriftelijk als mondeling aangegeven hoe zij hier tegen aankijkt. Na zorgvuldige bestudering van deze zienswijzen heeft SodM besloten toch een last onder dwangsom op te leggen.

Handhaven

SodM is de handhaver van de Mijnbouwwet. Als er sprake is van een overtreding van de Mijnbouwwet, dan moet SodM in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag SodM daarvan afzien. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Dat houdt in dat het nog slechts een kwestie van tijd is voordat de activiteit ook formeel toegestaan is. Maar dat is bij de winning uit put LZG-03 niet het geval.

Risico’s zijn verwaarloosbaar

Vermilion heeft inmiddels wel voor de winning uit put LZG-03 bij de minister een verzoek gedaan om instemming met een wijziging van het winningsplan. SodM heeft die wijziging inmiddels bekeken. De effecten op bodembeweging en seismische risico´s zijn door TNO beoordeeld en verwaarloosbaar bevonden. SodM heeft dan ook gesteld dat er geen nadere voorwaarden gesteld hoeven worden.

Decentrale overheden

Dat de risico’s verwaarloosbaar zijn, wil echter niet zeggen dat zeker is dat de minister met het winningsplan gaat instemmen. Sinds 1 januari geldt de nieuwe Mijnbouwwet. Daarin is geregeld dat onder andere ook decentrale overheden advies mogen geven. Op dit moment moeten Gedeputeerde staten, Burgemeesters en wethouders, het waterschapsbestuur, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad hun adviezen nog geven. Die adviezen kunnen leiden tot het weigeren van de instemming of tot het stellen van voorwaarden aan de instemming. SodM treedt daarom op tegen het winnen uit put LZG-03 zonder goedgekeurd winningsplan.