SodM adviseert verplaatsing Noordgastransport in Roodeschool

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat de huidige vergunning voor het verladen van gascondensaat door Noordgastransport (NGT) in Roodeschool op zo kort mogelijke termijn geactualiseerd moet worden. “Er ontbreken noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in de vigerende vergunning en de risicocontour waar in de vergunning vanuit is gegaan, is op basis van de huidige inzichten niet correct, zegt Pieter van den Bergen, directeur Toezicht Olie- en gaswinning van SodM. “Bovendien ga ik er op dit moment van uit dat de huidige activiteiten niet vergunbaar zijn op deze locatie.” Dat concludeert SodM in een ongevraagd advies aan de staatssecretaris van Mijnbouw (EZK). SodM adviseert de staatssecretaris het gesprek met NGT te openen over een bedrijfsverplaatsing binnen een afzienbare periode.

In 2021 is SodM samen met het ministerie van EZK het inhaalprogramma Milieuvergunningen gestart. De huidige vergunning van NGT is van 2005. Het is gebruikelijk dat dergelijke vergunningen om de 10 jaar worden geactualiseerd. Echter, deze vergunning is door NGT niet geactualiseerd en door EZK is nooit een actualisatietoets uitgevoerd. Wel werden er gesprekken gevoerd over verplaatsing van de overslaginstallatie.

Onderzoek

SodM heeft in het kader van het inhaalprogramma Milieuvergunningen een onafhankelijk ingenieursbureau onderzoek laten doen naar de risicocontouren rondom de overslaginstallatie. De conclusie van het onderzoeksrapport is dat er zich, op basis van de huidige inzichten en informatie van het bedrijf, kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten bevinden binnen de risicocontour van het bedrijf. Dit betekent dat de risico’s hoger zijn dan ze op basis van nieuwe regels zouden moeten zijn. Pieter van den Bergen: “Hoewel er op basis van de uitkomsten van het rapport geen acuut gevaar voor medewerkers en omwonenden is, zijn de conclusies wel aanleiding om de veiligheid van en rond de installatie te verhogen. SodM bekijkt momenteel welke maatregelen daartoe genomen dienen te worden.”

Veiligheidsvoorschriften

Daarnaast heeft SodM verschillende inspecties uitgevoerd op de locatie. Tijdens deze inspecties is gebleken dat er in de huidige bedrijfsvoering belangrijke voorzieningen, zoals die vandaag de dag in nieuwe vergunningen worden gesteld, ontbreken omdat deze niet als voorschrift in de vergunning uit 2005 zijn opgenomen. Ook hier kijkt SodM welke maatregelen genomen dienen te worden om de veiligheid te vergroten.