Akzo Nobel in Twente onder verscherpt toezicht SodM

SodM heeft Akzo Nobel Salt B.V. in Twente tot nader order onder verscherpt toezicht geplaatst

Het verscherpte toezicht vindt plaats vanwege onlangs vastgestelde lekkages van diesel en mogelijk pekel bij boorputten, en vanwege een groot aantal lekkages van pekel en brakwater uit transportleidingen sedert 2014. Ook schiet de wijze en het tijdstip van melden aan SodM van lekkages uit putten en transportleidingen tekort. Daarnaast heeft er een ongeautoriseerde her-ingebruikname plaatsgevonden van een transportleiding na een recente lekkage. In enkele gevallen betreft het verontreinigingen die het gevolg zijn van lekkages die langere tijd onopgemerkt zijn gebleven.

“Akzo heeft SodM nog niet kunnen overtuigen dat zij met een gepast gevoel van urgentie en begrip de problemen van zowel de lekkende boringen als de al langer voorkomende lekkages van hun pijpleidingen aanpakt”, zegt Inspecteur-generaal der Mijnen, Harry van der Meijden.

Het verscherpte toezicht houdt onder meer in dat een speciaal team van inspecteurs onder dagelijkse leiding van de Inspecteur-generaal der Mijnen er op toeziet dat Akzo haar verantwoordelijkheden neemt. Van der Meijden: ,,Dit regime blijft van kracht tot Akzo SodM heeft kunnen overtuigen dat het management van de operaties in algemene zin en de integriteit van alle putten en transportleidingen in het bijzonder geborgd zijn. Dit in de geest van en binnen de kaders van wet en regelgeving en op een manier die veilig is voor mens en milieu.”

SodM heeft bij Akzo aangedrongen op gepaste urgentie bij onderzoek en sanering van lekkages en mogelijke verontreinigingen in Twente, maar daarbij aangetekend dat de veiligheid van Akzo-personeel, omwonenden en milieu niet gecompromitteerd mag worden.

Naar aanleiding van de incidenten bij Akzo maar ook naar aanleiding van vragen uit de samenleving heeft SodM besloten met onmiddellijke ingang twee toezichtprojecten te gaan uitvoeren die betrekking hebben op de zoutindustrie en op ondergrondse cavernes. Hierbij zullen op een geïntegreerde manier zowel geologische als technisch operationele aspecten onderzocht worden. SodM verwacht eerste conclusies en aanbevelingen te kunnen doen in de loop van 2017. De resultaten van SodM’s conclusies en aanbevelingen zullen openbaar gemaakt worden.

De minister van Economische Zaken is door SodM geïnformeerd over het feit dat Akzo Nobel Salt B.V. onder verscherpt toezicht is geplaatst.